Browsed by
Category: Uncategorized

Dugnad lekeplassen 12.oktober kl.10

Dugnad lekeplassen 12.oktober kl.10

I fjor testet vi å legge skøyteis for barna på fotballbanen og vi ønsker å prøve dette også i år. Grunnlaget var noe dårlig i fjor, så det bør gjøres noe forarbeid. Så for å få det skikkelig bra,  må vi først jevne ut underlaget og generelt forberede området for islegging.

Ta med rive og godt humør!

Velkommen 🙂

Hilsen

Styret ØHV

 

Etter vekselvis dialog med Viva IKS og ledelsen i Røyken kommune gjennom hele sommeren av den dårlige standenn på Plankedalsveien, har Viva endelig bekreftet at de kommer førstkommende torsdag for å utbedre veien.
Vi beklager de ulemper den dårlige forfatningen veien har vært i de siste månedene. Men det har dessverre ikke vært mulig å få den bistand vi har ønsket før nå.
Øvre Hallenskog Vel
Situasjonen i Plankedalsveien

Situasjonen i Plankedalsveien

Plankedalsveien er for tiden i svært dårlig forfatning, og situasjonen er ikke holdbar. Styret i Øvre Hallenskog Vel har vært i dialog med Viva samt kommunen gjentatte ganger siden mai ang den dårlige tilstanden veien har. Det er vanskelig å få forståelse for at veien ikke bare trenger generelt vedlikehold, men har  behov for en større oppgradering. Det hjelper ikke å skrape mer nå da grusen er borte og pukk og større stein kommer frem. Tilbakemeldingen vi dessverre får er at det ikke er midler per i dag til å gjøre noe større vedlikehold/oppgradering av veien.

Vellet vil fortsette å følge opp saken videre. Som innbyggere kan dere bidra ved å gå inn på Viva IKS sine hjemmesider å melde fra om den dårlige forfatningen.

Til slutt ønsker vellet å minne alle innbyggere og deres besøkende om å dempe farten og holde fartsgrensen. Vi ønsker ikke å miste noen barn og ber innstendig om at bilister avpasser farten når de kjører i området.

Ordfører i Asker Lene Conradi kommer til Hallenskog

Ordfører i Asker Lene Conradi kommer til Hallenskog

Øvre Hallenskog Vel ønsker å informere om at ordfører i Asker Lene Conradi kommer til Hallenskog nå mandag 26 august. Hun skal gå gjennom Hallenskog fra Heggedal stasjon kl. 18.00, opp Hallenåsen, ned Plankedalsveien og til Underlandsveien. Hun vil gjerne møte innbyggerne på Hallenskog for å få innspill og å slå av en prat, så dette er en god mulighet for til å kunne påvirke og fronte saker vi er opptatt av her i Hallenskog. Det er lagt opp til å kunne møte Lene på Heggedal stasjon 17.45  – 18.00, i krysset Solfjellveien / Hallenåsen 18.45 – 19.30, og gangveien i Planedalsbakken / Underlandsveien kl. 20.00. Flott om vi på Øvre kan komme for å møte Lene litt etter kl. 18.30 i krysset Solfjellveien / Hallenåsen. Der blir det også en stand med kaffe. Dette er en kjempeflott anledning til å komme med innspill til Lene Conradi.

Protokoll fra generalforsamling samt oppdatering fra nye styret

Protokoll fra generalforsamling samt oppdatering fra nye styret

Generalforsamling i Øvre Hallenskog Vel ble avholdt 2.mai på Fredheim hvor saker gjennom året ble gjennomgått samt nytt styre ble valgt.

Nederst ligger protokoll fra møtet.

Nytt styre har avholdt styremøte og følgende saker vil bli fulgt opp videre:

 • Det jobbes for en sammenslåing av Nedre og Øvre Hallenskog vel, det vil bli innkalling til ekstraordinær generalforsamling over sommeren etter at Nedre har avholdt egen generalforsamling
 • Det jobbes mot Viva for å opprettholde god veistandard på Plankedalsveien. Det behandles på kommunalt nivå om denne veien vil bli overført til kommunen i 2020, per nå har Røyken kun ansvar for vedlikehold
 • Det jobbes med å opprette en felles arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle de største veilagene. Et ønske er å kunne jobbe felles med fremtidige veiløsninger i Hallenskog
 • Styret vil være aktiv i videre prosess ang planer for høydebasseng ovenfor Trollkleiva
 • Det jobbes videre med saker som er omtalt i protokoll fra generalforsamlingen
  • Fremtidig løsning vedr skole og skoleskyss for Hallenskogbarna i 2020
  • Opparbeiding av skøytebane på lekeplassen til vinteren
  • Sommerfest/vinterfest
  • Dugnad

Styret ønsker tilbakemelding fra medlemmer, og er der saker som ønskes tas tak i kan en ta kontakt med styret.

Informasjon om nye styremedlemmer ligger her. 

Til slutt, en vennlig påminnelse om medlemskontingent for de som har glemt å betale denne, informasjon om betaling finnes i tidligere post.

Download (PDF, 117KB)

Øvre Hallenskog Vel

Øvre Hallenskog Vel

Innkalling til ordinær generalforsamling
2. mai kl 19:00 på Friheim, Åmotveien 15, Heggedal

SAKSLISTE

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjennelse av årsberetning for 2018
4. Regnskap 2017 og 18
5. Budsjett for 2019
6. Ansvarsfrihet for Styret
7. Valg av fire styremedlemmer, to varamedlemmer, og ett medlem til valgkomiteen.
8. Eventuelt

Det gjøres oppmerksom på at medlemskontingent skal være betalt for å oppnå stemmerett.

Velkommen! /Styret

Kontingent 2019
Kontingenten 250,- kan betales til kontonr. 7137.05.06919 eller via Vipps til #503449 innen 20. april

Sommerfest 15. juni
Sommerfest med grill og aktiviteter for barn og voksne ved lekeplassen, sett av datoen. Hvis du vil være med å arrangere eller støtte på annen måte – bare si fra. 😊 Mer informasjon kommer.