Utviklingsmuligheter – Lekeplassen (12/163) i Øvre Hallenskog (ØH)

Presentasjon – Lekeplassen

Kort historikk

Lekeplassen, et ca. 12,3 mål stort fellesareal for ca 200 beboere i ØH, har gjennom senere år forfalt og fremstår ikke lenger som et attraktivt samlingspunkt for beboerne. Styret ønsker å videreutvikle Lekeplassen til å bli en spennende og aktiv møteplass for alle aldere. Lek, fysisk aktivitet og sosialt samvær er nøkkelord.

I november 2015 kontaktet styret i ØH meg for bistand med råd og innspill i prosessen med tilrettelegging for videreutvikling av Lekeplassen. Styret og jeg hatt et kort møte,  to befaringer på tomten og diverse kontakt på telefon, sms og e-post. Stein Engstad og Bjørn Olsen har hatt møte med kommunalsjef (….navn?) for Plan og bygg og representant fra Idrett (..den dato?). Formålet var bl. a. å informere kommunen om ØH’s planer for Lekeplassen og å få en statusoppdatering på plan- og arealsituasjonen, samt en tidshorisont for eventuelle arbeider med vei og vann i området.

Styret ble oppfordret til å be om en forhåndskonferanse med kommunens berørte etater vedrørende mulighetene for utvikling av lekeplassen. Kommunen signaliserte ellers at ØH sto fritt til å forta hogst av trær og rydding av kratt på Lekeplassens tomteareal.

Lekeplassen

Beliggenhet

Øvre Hallenskog Vel ligger i Plankedalen i Røyken kommune. Lekeplassen ligger i krysset mellom Plankedalsveien og Hallenskogveien. Tomten ligger lavt i terrenget på nordsiden av den øst/vestgående Hallenåsveien og deles nærmest i to av den N/S gående Plankedalsveien og bekken (navn på bekken??) som går parallelt med veien

Den nord/sydgående Plankedalsveien på nordsiden av krysset er hovedsakelig er en turvei og er stengt for gjennomkjøring med en bom.

Beskaffenhet

Tomten er omkranset av tildels bratt, skogkledd sideterreng i vest og nord og en bratte fjellskråninger i nordøst. Vest for Plankedalsveien ligger den opparbeidete delen av tomten med ballplass, lekeplass og et påstående eldre skur/klubbhus. Omkringliggende terreng, nord og vest for ballplassen er fuktig og har et  tilsig av vann fra en dam/pumpehus utenfor tomtens nordvestre del. Øst for Plankedalsveien parallelt med turveien renner en bekk som går over sine bredder i vårløsningen. Ved store nedbørsmengder kan den sydøstre delen av området stå under vann. Øst for bekken er det ur med store steinblokker og bratte fjellskråninger opp til to koller som ligger innenfor tomtegrensen til Lekeplassen. Mellom kollene ligger en sjakt/kløft med stigningsforhold som kan tenkes utnyttet til f.eks adkomst til kollene og akebakke på vinterstid.

Vegetasjon

Området fremstår i dag som noe mørkt og tilgrodd med kratt og hovedsakelig granskog på tre sider; vest, nord og Øst. Det som finnes av bjørk bør søkes bevart. Bjørk er et tre som suger mye vann og som slipper til lys i området på vinteren. 

Planstatus

 • Reguleringsplan fra 1998 – er gjeldende. Planlagt veitrase beslaglegger store deler av den opparbeidete eksisterende ballplassen med påstående klubbhus. Regulert veitrase oppstykker den flate og lettest anvendelige delen av Lekeplassen. Aktualiteten av den regulerte veitrase er uavklart.
 • Kommuneplanens arealdel fra 2015 – Viser hele Lekeplassens tomteareal som grønnfarget for friluftsliv? Uteoppholdsareal? Viser ikke regulert vei fra 1998.
 • Byggestopp? -Dokument datert 24.08.2005 – Kommunal overtakelse av vann- og avløpsanlegg, Ny hovedvei til Øvre Hallenskog og Byggestopp inntil ny hovedvei er etablert.

Ønsker og prioriteringer

Målet er å utnytte de lokale kvalitetene ved terrenget til spennende fysiske og estetiske opplevelsesmuligheter. Rennende vann er en slik kvalitet og bekkeløpet dalbunnen langs Plankeveien må få komme til sin rett. Fjellvegger og koller nord og øst på tomten representerer visuelle kontraster til dalbunnen og  kan gi muligheter for en naturlig klatrevegg. Slukten mellom kollene i øst kan kanskje få en anvendelse som akebakke på vinterstid og som turvei toppen av kollen sommerstid. Det fuktige området vest for ballplassen kan på sikt gi muligheter for et vannspeil hvis ikke de kommunale planene krever at ballplassen heves og flyttes vestover.

ØH ønsker å åpne opp området, slippe til sol og lys og opparbeide en infrastruktur med møteplass, lekeplass, ballplass med tur- og sykkelsti, akebakke, klatrevegg, benker, bålplass og grillplass for å fremme fysisk aktivitet og styrke samhold og trivsel for store og små. En aktiv deltakelse fra beboerne i ØH i prosessen med å videreutvikle  Lekeplassen kan styrke den sosiale tilhørigheten, eierskapet og ansvarsfølelsen for plassen. Her skal beboere kunne spasere, løpe, sykle, trene, klatre, tenne bål, grille, samtale, observere, meditere, gå/stå på ski, ake, trene, klatre osv….

Faser i utviklingen som skissert nedenfor forutsetter løpende kommunikasjon med kommunen. I første omgang legge seg på en linje som innebærer nøkterne kostnader og unngå kostbare grunnarbeider, installasjoner og infrastruktur som på kort sikt kan komme i konflikt med fremtidige anlegg av vei, vann og avløpsløsninger for området.

Fase 1 – Tur og treningsløpe

En terrengløype med aktivitessoner langs bekkedraget i øst og langs tomtens yttergrenser i nord og vest kan være et hensiktsmessige første tiltak for Øvre Hallenskog. Selektiv hogst av  hovedsakelig grantrær, langs en trasee for terrengløype med stedvis påfyll av stein/pukk, samt ulegging av bark i traseens lengde og bredde kan gi muligheter for turgåing, trening, sykling, lek og hvile.

Med hogst og vegetasjonsrydding som utgangspunkt for Fase 1, snakker vi om enkle arbeider som likevel krever en plan, organisering og kanskje noe dugnadsinnsats fra beboere ØH. Det kan være en del av strategien at man aktivt bruker stammer, stubber i ulike høyder etc som treningsapparater før endelig beslutning om eventuelle innkjøp finner sted. På denne måten avventer ØH en nødvendig fundamenteringsjobb for apparater til de er klare for dette.

Det må tas stilling til om ØH tenker at bruk av trær og stubber som ”treningsapparater” i aktivitetssonene er interssant. I så fall skal ikke aktivitetssonene hugges ut helt ned, hvilket de må for å installere apparater.

Provisoriske apparater kan bl.a. være følgende: La stubber med passe avstand, god diameter og varierte høyder kuttes i ulike høyder til bruk for hopp og balanse. Montere balanse-tau mellom stubber som står igjen meg passe høyde. Montere stokker mellom  gjenstående stubber med utvalgt høyde som balanse-bom, eller montere en stålwire mellom trær for å skli/henge/rutsje. Slukten mellom kollene må ryddes og planerest for å legge til rette for aking på vinterstid.

Det bør lages en fellingsplan. Trær som skal tas ned og trær som ikke skal kuttes helt ned til bakken må merkes godt. Hvis trær og stubber skal brukes til trening inntil apparater kan skaffes, så må aktivitetsområdene med egnete emner merkes godt. Som et første skritt tenker jeg at dette kan være en modell for Øvre Hallenskog. Det kan i alle fall diskuteres med kommunens folk på idrett om de har synspunkter her.

 • Befare og merke trær for hogst og bevaring langs bekk og ytterkant av ballplass.
 • Hugge skog og rydde kratt for å slippe til sol, lys og luft etter hogstplan.
 • Legge ut pukk/grus og bark i treningsløypa.
 • Beslutte om trær og stubber skal anvendes som treningsapparater i fase 1.
 • Anskaffe og installere og benker og søppelkasser langs løpa.
 • Anskaffe utendørs treningsapparater – krever fundamentering.

Fase 2 – Møteplassen

Flyttes fra vestre til østre side av Plankedalsveien på østsiden av bekken. Området berøres i mindre grad av usikre fremtidsplaner (sjekk vann- og avløpstatus og høyder på eventuell ny vei??) og synes derfor egnet for utvikling til friluftsaktiviteter. Lekeplassen kan anlegges med utgangspunkt i den naturlige ”hyllen” i terrenget og kan utvides ved å fylle ut og heve terrenget fra hyllen og ned mot bekken. Utvidelsen av plassen forbindes med treningsløypa og en gangbro over bekken.

Krever heving av terreng som arronderes og beplantes ned mot bekken. Dette vil hindre møteplassen i å oversvømme i fuktige perioder. Møteplassen får god solgang og en betryggende avstand fra det aktive fotballspillet på ballplassen som forblir vest for Plankedalsveien. En eventuell oppfylling av den sørøstre delen av tomten for å få utnyttbart areal til lek og sosialt samvær må gjøres i dialog med kommunen.

 • Flytte lekeparkplassen til østsiden av bekken, heve terrenget med fyllig mot bekken
 • Nytt grusdekke til lekeplassen, sandkasse, klatrestativ og benker
 • Bålplass og utegrill

Fase 3 – Ballplassen

Oppgradering av ballplassen enten etter at veien ar anlagt eller etter en arealavklaring. Hvis veien realiseres forslås ballplassen flyttet nord og vest mot området som i dag har et vannsig fra dammen i nord. Her må det sannsynligvis drenes og fylles opp med nye masser før et nytt grusdekke kan legges. Det vil være av stor betydning for ballplassens oppbygging og utforming å hå kunnskap om høydene på den fremtidige veien. Ballplassen forventes å være den mest kostnadskrevende fasen i lekeplassens utvikling og vil kreve tydelige arealavklaringer før prosessen kan starte.

 • Utgraving, drenering og avretting av grusbanen, dekke, belysning, fotballmål ballvegg, og benker
 • Nytt leskur/klubbhus, belysning og benker/bord
 • Sykkelstativer og søppelkasser (med kommunal avtale om tømming)

Utviklingsmuligheter

Forhåndkonferanse med kommunens berørte etater kan forhåpentlig bidra å avklare av mulighetene som ØH har for videreutvikling av Lekeplassen på kort og lang sikt. Noen spørsmål vi ønsker svar på er:

 • Hvilke arealer kan Hallenskog jobbe videre med i dag?
 • Kan områder som ikke berøres av veiplanen utnyttes nå?
 • Forligger det planer på vann- og avløpssiden som begrenser utviklingsmulighetene?
 • Tidshorisont – Når kan eventuelle tiltak som bl.a. krever grunnarbeider og infrastruktur av en viss størrelse gjennomføres?
 • Yter kommunen eventuelt noe form for kompensasjon til Øvre Hallenskog for å beslaglegge områder og hindre videreutvikling?

Til forhåndskonferansen med kommunes plan- og bygg, vei-, vann- og avløpsetaten har ØH behov for å fremlegge sine planer og ønsker for lekeplassens utvikling og å synliggjøre den verdien lekeplassen har i et folkehelseperspektiv for ØH beboere.

Oppsummering

ØH har som mål å videreutvikle Lekeplassen med en optimal utnyttelse av de lokale kvalitetene ved terrengformasjoner, vegetasjon, vann og ur og fjell. ØH ønsker å   fremlegge planer for en videre utvikling og av Lekeplassen, som synliggjør tomtens kvaliteter for å skape et attraktivt og verdifullt område for ØH. Dette kan det vise seg viktig i dialog med kommunen og som argument ved søknad om økonomisk støtte fra ulike instanser. Det kan også være et argument for kompensasjon eller bidrag/støtte til den videre utviklingen at ØH har konkrete planer for Lekeplassens videre utvikling som de ikke kommer i gang med, i tilfellet planene må settes på vent.

08.03.2016

Karin Collett

Landskapsarkitekt

 

Noen linker med eksempler til inspirasjon

Hemingskogen-Hemingbanen.

 • Turstien/treningsløypa i Hemingskogen er anlagt som en sti i 1,5-2,0 m bredde med utvidete aktivitetssoner for apparater. Se powerpoint presentasjon.
 • En nyere løsning med apparatene samlet på nytt kunstdekke. Se Powerpoint.

Tufteparken på Jarmyra i Bærum

 • Ti apparater med påklistret enkle tegninger som viser bruken. Skal de dekke alle muskelgrupper, og blir et supplement til en joggetur rundt parken.
 • budstikka.no/…og…ute/s/2-2.310-1.8504098

Furuset Parcour Park på Furuset