Browsed by
Author: Ingvild Ryggen Carstens

Oppdatert informasjon om arbeid i uke 48 og 49

Oppdatert informasjon om arbeid i uke 48 og 49

Fra Asker kommune:

Bommen over Hallenåsen holdes åpen i uke 48 og 49 (som tirsdag 27. november).

Uke 48:

Det jobbes fra grensebekken og sørover mot Plankedalsveien.

Evt. omkjøring via Røykenveien/Mølleveien.

Veien vil i utgangspunktet være stengt for gjennomkjøring mellom kl. 0800-1700 på hverdager.

Type arbeid: Tilpasning av adkomster, etablering av fartsdemper ved Underlandsveien 75 ,etablering av veiskulder, samt diverse asfaltering.

Uke 49:

Det jobbes fra Plankedalsveien  og sørover mot Underlandsveien 91.

Samme type arbeid som i uke 48, men veien vil i utgangspunktet være åpen. Det må likevel påregnes begrensninger og venting mellom kl. 0800-1700.

Evt. omkjøring via Røykenveien/Mølleveien.

I tillegg ber vi om at sperringene respektens og ikke flyttes på. Det skapes da ekstra frustrasjon blant  de neste bilistene som kommer og som da må  snu «enda lenger» inn i Underlandsveien.

Stenging Plankedalsveien / Underlandsveien

Stenging Plankedalsveien / Underlandsveien

STENGING AV KRYSSET PLANKEDALSVEIEN/UNDERLANDSVEIEN MANDAG 4. JUNI 

Krysset vil være stengt i ca. 4 uker fra og med mandag 4.juni kl 0800 (hele døgnet) til ca. 4. juli. Det vill ikke være gjennomkjøring fra Plankedalsveien til Underlandsveien. Underlandsveien vil være åpen for trafikk før Kl.0800 og etter kl 1700, samt i hele døgnet lørdag-søndag. 

OMKJØRING – BOM OVER HALLENÅSEN VIL VÆRE ÅPEN 

Omkjøring for beboere på Hallenåsen/Plankedalsveien vil være via Hallenåsen. Bommen vil være åpen hele døgnet så lenge krysset Underlandsveien/plankedalsveien er stengt. 

SKOLEKJØRING 

Skolekjøring vil fortsette som før. Det gjøres tilpasninger og prosjektet har god dialog med selskapet som kjører skolebarna. 

ASFALTERING AV UNDERLANDSVEIEN PÅ ASKER-SIDEN 

5. og 6 juni. skal Underlandsveien på Asker-siden asfalteres. Kjørende vil måtte passere via gangvei. Det vil benyttes dirigenter. Tungtransport vill ikke kunne passere. Utrykningskjøretøy vil kunne passere. 

Naboinfo #2 fra Asker Kommune

Naboinfo #2 fra Asker Kommune

Fortau Underlandsveien (Røyken)

Planlagt fremdrift: 

15.januar 2018 

Oppstart: Tilrigging vil starte 29. januar 2018 (uke 5)

Fortau Underlandsveien (Røyken) 

Fra og med 5.februar vil veien være stengt for kjøretøy mellom kl 0800-1700 på hverdager. Første stengte etappe vil være ved kommunegrensen og ca. 200m sørover.

Ferdig: Desember 2018 (rest istandsetting våren 2019)

Status fremdrift: iht. plan

Arbeidene med bygging av fortau har nå vært ute på anbudsregning. Viva IKS har inngått kontrakt med Hagen Maskin AS.

Innenfor anleggsområdet vil vinterdrift utføres av Hagen Maskin AS.

Entreprenørens drift- og gjennomføringsplan 

Arbeidene vil i hovedsak skje etappevis, hvor ca. 150-250 meter vil bli berørt under hver etappe.

Trafikkavvikling – fotgjengere og syklister 

Fotgjengere kan passere anleggsområdet (stengt etappe) når det graves i nordre del av Underlandsveien.

Trafikkavvikling – kjøretøy 

Stengt etappe vil være stengt for kjøretøy mellom kl. 0800-1700 på hverdager. Inn- og utkjøring til Tangenveien opprettholdes under hele anleggsperioden. Utrykningsetater informeres om stenging før oppstart.

Mellom kl. 0800-1700 på hverdager vil omkjøring være via Mølleveien. Infoskilt settes ut i uke 3.

Shuttlebus – Hallenskog stasjon til Heggedal stasjon 

Tilbakemeldingen fra NSB er at tilbudet opprettholdes i anleggsperioden. NSB vil komme med ytterligere informasjon vedrørende kjøreplan m.m.

Skolekjøring- Oslo Taxi Buss AS 

Fra og med mandag 5.februar 2018 (uke 6) vil det bli endringer i skolebussens rute. Kjøring til skolen på morgningen før kl 0800 vil gå som normalt.

Mellom kl. 0800 og 1700 vil elevene måtte bruke krysset Underlandsveien/ Plankedalsveien for avstigning. Skoleelever som bor i Underlandsveien mellom nevnte kryss og kommunegrense vil bli levert her. Skolekjøring vil gå som normalt i Plankedalsveien og Øvre Hallenskog.

Ved retur fra skolen vil barn som bor i Tangenveien ble ledet over planovergangen av en representant fra entreprenør/prosjektet.

Informasjon 

Prosjektet distribuerer naboinformasjon løpende gjennom hele anleggsperioden. Primært vil naboinformasjon distribueres til grunneiere i nærheten av anleggsområdet. Naboinformasjon blir også lagt ut på VIVA IKS sine hjemmesider: http://www.viva-iks.no/prosjekter/gangvei-heggedal-stasjon-underlandsveien-royken/

I tillegg vil naboinformasjonen sendes til Nedre- og Øvre Hallenskog vel for publisering på hjemmeside og Facebook-side.

Download (PDF, 354KB)

Juletrefest/Voksenfest den 6. januar

Juletrefest/Voksenfest den 6. januar

Juletrefest kl. 14.00

Vi inviterer til juletrefest for alle i hele Hallenskog (Øvre og Nedre) på Blåfjellhytta.

Det blir brus, kaker, gang rundt juletreet og er vi heldig så kommer selveste nissen på besøk.

Ta med unge og gamle og møt opp!

Fint om dere sender en SMS om antall barn og voksne som kommer, eller gå in på Facebook og Øvre Hallenskog Vel sine sider og sier i fra der.

Vi trenger noen til å bake kaker. Om du har mulighet og ønsker å bidra setter vi stor pris på det.
Mobil Oddrun        95 13 30 98

Voksenfest kl.20.00.

Vi inviterer til Voksenfest for alle i hele Hallenskog (Øvre og Nedre) på Blåfjellhytta.

Vi stiller opp med enkel natt mat! Ta med drikkevarer selv.

Inngangsbillett 50,-

Ta med naboer og venner og møt opp!

Si gjerne i fra hvor mange som kommer så vi kan beregne nattmat.

Med hilsen
Styret i Øvre Hallenskog Vel.

Naboinformasjon fra Asker Kommune

Naboinformasjon fra Asker Kommune

NABOINFORMASJON Nr 1, 27. november 2017

KT1609 Fortau Underlandsveien 

Arbeidene med bygging av nytt fortau i Underlandsveien ligger nå ute på anbudsregning. Vi regner med å inngå kontrakt med entreprenør i starten av januar 2018.

Underlandsveien vil være åpen for kjøretøy mellom kl.1700 – 0800 på hverdager og hele døgnet i helger, samt helligdager.

Veien holdes åpen for myke trafikanter under hele anleggsperioden.

Oppstart

Tilrigging vil starte i månedsskifte januar/februar, forventet oppstart og stenging av veien er i uke 5 2018.

Tangenveien

Arbeidet i Underlandsveien er planlagt slik at inn/utkjøring til Tangenveien opprettholdes under hele anleggsperioden.

Plankdalsveien

Arbeidene i tilknytning til Plankedalsveien vil skje våren 2018. Berørte beboere som i dag ikke har tilgang til bom i Hallenåsen, vil i denne perioden få en midlertidig tilgang ved behov. Prosjektet er i dialog med veilaget og vil komme med nærmere informasjon på nyåret.

Fremdrift

Veien vil bli stengt i ulike etapper, i hver etappe/delstrekk vil det ikke være mulighet for adkomst med bil. Det tilrettelegges p-plasser før og etter hvert stengt strekk. Nærmere informasjon vil komme før oppstart.

Fotgjengere må påregne nedsatt fremkommelighet i perioder når det utføres arbeid som f. eks sprengning og pigging.

Vi arbeider med å få til alternative gangstier i de tilstøtende eiendommene. Prosjektet kommer med nærmere informasjon når dette er avklart.

Vedlikehold av veien

Veiene i anleggsområdet blir brøytet og strødd av entreprenøren gjennom vinteren f.o.m uke 5 2018.

NSB og skolekjøring.

Frem til 8.desember 2017 vil NSB sin shuttle-buss gå normalveien til Heggedal. NSB er forpliktet å kjøre denne kjøringen frem til 8. desember 2017 etter dette opphører tilbudet. Ved spørsmål må NSB kontaktes.

Praktisk informasjon om skolekjøring vil komme i god tid før oppstart (uke 5).

Utrykningskjøretøy

Aktuelle etater blir varslet om stenging av veien slik at tilgang opprettholdes kontinuerlig i anleggsperioden.

Generelle ulemper

I tillegg til ovennevnte ulemper, vil det også bli de «normale» anleggsulempene med støy, støv og søle. Imidlertid vil vi i samråd med entreprenøren tilstrebe å minimalisere alle ulempene så godt det lar seg gjøre. Vi ønsker en god dialog med beboere i Underlandsveien, men kan dessverre ikke love å etterkomme alle ønsker.

Asker kommune har engasjert Sweco AS til å foreta eiendomsbesiktigelser av samtlige boliger både innvendig og utvendig. Dette for å registrere eventuelle skader før våre arbeider starter. Grunneierne vil bli kontaktet av Sweco direkte for å avtale tid for besiktigelse. Besiktigelsene blir gjennomført i løpet av desember og januar måned.

Planlagt fremdrift: Oppstart: Uke 5 2018 Ferdig: Desember 2018 (istandsettelse og asfaltering våren 2019)

Download (DOCX, 443KB)