Browsed by
Category: Nedre Hallenskog vel

Stenging Plankedalsveien / Underlandsveien

Stenging Plankedalsveien / Underlandsveien

STENGING AV KRYSSET PLANKEDALSVEIEN/UNDERLANDSVEIEN MANDAG 4. JUNI 

Krysset vil være stengt i ca. 4 uker fra og med mandag 4.juni kl 0800 (hele døgnet) til ca. 4. juli. Det vill ikke være gjennomkjøring fra Plankedalsveien til Underlandsveien. Underlandsveien vil være åpen for trafikk før Kl.0800 og etter kl 1700, samt i hele døgnet lørdag-søndag. 

OMKJØRING – BOM OVER HALLENÅSEN VIL VÆRE ÅPEN 

Omkjøring for beboere på Hallenåsen/Plankedalsveien vil være via Hallenåsen. Bommen vil være åpen hele døgnet så lenge krysset Underlandsveien/plankedalsveien er stengt. 

SKOLEKJØRING 

Skolekjøring vil fortsette som før. Det gjøres tilpasninger og prosjektet har god dialog med selskapet som kjører skolebarna. 

ASFALTERING AV UNDERLANDSVEIEN PÅ ASKER-SIDEN 

5. og 6 juni. skal Underlandsveien på Asker-siden asfalteres. Kjørende vil måtte passere via gangvei. Det vil benyttes dirigenter. Tungtransport vill ikke kunne passere. Utrykningskjøretøy vil kunne passere. 

Naboinfo #2 fra Asker Kommune

Naboinfo #2 fra Asker Kommune

Fortau Underlandsveien (Røyken)

Planlagt fremdrift: 

15.januar 2018 

Oppstart: Tilrigging vil starte 29. januar 2018 (uke 5)

Fortau Underlandsveien (Røyken) 

Fra og med 5.februar vil veien være stengt for kjøretøy mellom kl 0800-1700 på hverdager. Første stengte etappe vil være ved kommunegrensen og ca. 200m sørover.

Ferdig: Desember 2018 (rest istandsetting våren 2019)

Status fremdrift: iht. plan

Arbeidene med bygging av fortau har nå vært ute på anbudsregning. Viva IKS har inngått kontrakt med Hagen Maskin AS.

Innenfor anleggsområdet vil vinterdrift utføres av Hagen Maskin AS.

Entreprenørens drift- og gjennomføringsplan 

Arbeidene vil i hovedsak skje etappevis, hvor ca. 150-250 meter vil bli berørt under hver etappe.

Trafikkavvikling – fotgjengere og syklister 

Fotgjengere kan passere anleggsområdet (stengt etappe) når det graves i nordre del av Underlandsveien.

Trafikkavvikling – kjøretøy 

Stengt etappe vil være stengt for kjøretøy mellom kl. 0800-1700 på hverdager. Inn- og utkjøring til Tangenveien opprettholdes under hele anleggsperioden. Utrykningsetater informeres om stenging før oppstart.

Mellom kl. 0800-1700 på hverdager vil omkjøring være via Mølleveien. Infoskilt settes ut i uke 3.

Shuttlebus – Hallenskog stasjon til Heggedal stasjon 

Tilbakemeldingen fra NSB er at tilbudet opprettholdes i anleggsperioden. NSB vil komme med ytterligere informasjon vedrørende kjøreplan m.m.

Skolekjøring- Oslo Taxi Buss AS 

Fra og med mandag 5.februar 2018 (uke 6) vil det bli endringer i skolebussens rute. Kjøring til skolen på morgningen før kl 0800 vil gå som normalt.

Mellom kl. 0800 og 1700 vil elevene måtte bruke krysset Underlandsveien/ Plankedalsveien for avstigning. Skoleelever som bor i Underlandsveien mellom nevnte kryss og kommunegrense vil bli levert her. Skolekjøring vil gå som normalt i Plankedalsveien og Øvre Hallenskog.

Ved retur fra skolen vil barn som bor i Tangenveien ble ledet over planovergangen av en representant fra entreprenør/prosjektet.

Informasjon 

Prosjektet distribuerer naboinformasjon løpende gjennom hele anleggsperioden. Primært vil naboinformasjon distribueres til grunneiere i nærheten av anleggsområdet. Naboinformasjon blir også lagt ut på VIVA IKS sine hjemmesider: http://www.viva-iks.no/prosjekter/gangvei-heggedal-stasjon-underlandsveien-royken/

I tillegg vil naboinformasjonen sendes til Nedre- og Øvre Hallenskog vel for publisering på hjemmeside og Facebook-side.

Download (PDF, 354KB)

Juletrefest/Voksenfest den 6. januar

Juletrefest/Voksenfest den 6. januar

Juletrefest kl. 14.00

Vi inviterer til juletrefest for alle i hele Hallenskog (Øvre og Nedre) på Blåfjellhytta.

Det blir brus, kaker, gang rundt juletreet og er vi heldig så kommer selveste nissen på besøk.

Ta med unge og gamle og møt opp!

Fint om dere sender en SMS om antall barn og voksne som kommer, eller gå in på Facebook og Øvre Hallenskog Vel sine sider og sier i fra der.

Vi trenger noen til å bake kaker. Om du har mulighet og ønsker å bidra setter vi stor pris på det.
Mobil Oddrun        95 13 30 98

Voksenfest kl.20.00.

Vi inviterer til Voksenfest for alle i hele Hallenskog (Øvre og Nedre) på Blåfjellhytta.

Vi stiller opp med enkel natt mat! Ta med drikkevarer selv.

Inngangsbillett 50,-

Ta med naboer og venner og møt opp!

Si gjerne i fra hvor mange som kommer så vi kan beregne nattmat.

Med hilsen
Styret i Øvre Hallenskog Vel.

Underlandsveien stenges

Underlandsveien stenges

Øvre Hallenskog Vel kommer til å legge ut informasjon om veiarbeidet i Underlandsveien her på hallenskog.no.

Underlandsveien – gang og sykkelvei

Ifm oppstart bygging av ny gs-veg på Asker siden skal vi stenge av Underlandveien fra grensen Asker/Røyken til krysset Hallenåsen/ Underlandveien. Stenges for biltrafikk mellom mai og medio desember. I perioden 1 juli og 16 august stenges det også for myke trafikanter og ifm sprenging av de høyeste bergskjæringene.

Her følger en liten presisering:

  • Beboere i Underlandsveien på AK-siden vil ikke ha behov for å benytte omkjøringsveien slik vi ser det.
  • Beboere i Underlandsveien på RK-siden vil trolig benytte veien når de skal i retning Heggedal.
  • Slik at omkjøringsveien har vi sett for oss vil brukes av beboere i Hallenåsen med sideveier, samt beboere i plankedalsveien ved behov.
  • Skiltet kan informere om at gjennomkjøring og tungtransport er forbudt. Mao kun tillatt for kjøring til eiendommene.
  • Så lenge vi vi har fått informert alle beboere i området, trenger vi muligens ikke å skilte omkjøringsveien, kun ved stengt fra-til dato, og da omkjøring  via Mølleveien- Røykenveien.