Browsed by
Category: Vel

PLANKEDALSVEIEN Oppgradering/Utbedring

PLANKEDALSVEIEN Oppgradering/Utbedring

Denne posten omhandler den pågående prosessen med å få Plankedalsveien utbedret. Statusen settes opp som en tidslinje under, og oppdateres forløpende ved ny status/informasjon.

04.09.2021
Vi har nå mottatt nabovarsel fra entreprenøren Aktiv Veidrift for arbeidene med Plankedalsveien fra bunn og opp til krysset mot Blåbergveien. Dette legges ut i sin helhet her, og det vil også bli postet i postkasser av entreprenøren selv.
I tillegg til det som står skrevet i brevet, har entreprenøren kommet med følgende tilleggsinformasjon: “Skoleskyss er informert av Asker Kommune, så dette er ivaretatt.
Det er kun den første bakken i Plankedalsveien som sperres helt. Videre innover Plankedalsveien skal det kun renskes i grøfter og utføres mindre justeringer på veien rett før asfaltering. Beboere vil ikke bli sperret inne og det vil være fremkommelig rundt arbeidene”.
Er det ytterligere spørsmål så send gjerne dette både til Erik Gundersen (ewgunder@gmail.com) og Erik Fjelldal (erik.fjelldal97@gmail.com), så skal vi oppdatere med eventuelle nyttige svar.
Saken oppdateres ved ny informasjon.

02.06.2021
Medlemmer av styret i ØHV møtte i dag representanter fra Asker kommune for en gjennomgang av den planlagte utbedring av deler av Plankedalsveien, samt også støvproblematikken som etter planen utbedres inneværende uke.

Når det gjelder asfaltering, legger kommunen opp til å asfaltere vei fra der asfalten slutter i dag (i bakken opp fra Underlandsveien) og opp til andre kneik, det vi si før den igjen går nedover mot avkjørsel Blåbergveien. Opp til slutten på første bakkes slutt vil også veien utvides i bredden med asfaltering ut til ytterkant av dagens grøftekanter men kun til samme høyde som resterende vei. Vann må da ledes i renner i veikanten til kummer, men dette gir uansett en etterlengtet økt veibredde. Resterende veistrekning vil få en opprydding av grøftekantene men uten asfaltering.

Støttemuren i toppen av første bakke ønskes også flyttet noe inn, uten å risikere manglende støtte for skråningen ovenfor, slik at der blir en bredere og mer sikker passasje. Her vil kommunen undersøke med Viva for å få et bilde av hvordan den er laget. Hvis noen andre skulle ha bakgrunnsinfo om dette, ta kontakt med styret så skal vi videreformidle dette (kontaktinfo i fanen om styret over).

Kommunen vil nå utrede grunnforholdene nærmere og engasjere entreprenør til å utføre arbeidene, med mål om å komme i gang med asfaltering i august.

Asfaltering og grøftearbeid for gjenværende del av Plankedalsveien frem til lekeplassen ble også diskutert. Grunnet spesielle grunnforhold vil det være et litt mer omfattende grunnarbeid og det planlegges gjennomføring av dette i løpet av sommeren 2022.

 

01.06.2021:
Svar fra Miljø og Samferdsel i kommunen:
Vi har nå mottatt tillatelse til vedlikehold/asfaltering fra alle berørte grunneiere. Informasjon om forventet oppstart og videre fremdrift sendes styret samt berørte grunneiere så snart dette er avklart med entreprenør.
13.05.2021:
På vegne av styret ble brev sendt til kommunen for å gjenoppta kommunikasjonen, samt få fortgang i arbeidet med utbedringer og oppgradering av veien. Brevet ses i sin helhet under. Foreløpig (23.05) har vi ikke mottatt noe svar. Styret jobber med å få dette svaret så fort som mulig.
22.05.2020 (Sakset fra tidligere post fra forrige styre):
Asker Drift i Asker kommune er ansvarlig for vedlikehold av Plankedalsveien og Blåbergveien. Denne uken har vi hatt felles befaring og de har ved selvsyn konstatert at oppgradering av veien er nødvendig.
Konklusjonen er at Asker Drift i år vil begynne oppgraderingen. De begynner med Kleiva og den påfølgende bakken før vinteren.
Strekker budsjettet til, vil de ta hele veien frem til lekeplassen – og Blåbergveien. I fall det ikke er økonomidekning til alt i år, skjer sluttføring i løpet av neste år.
Vår anmodning er heving av veien, grøfting med rør og kummer. Samt fartsdumper før lekeplassen. Asker Drift anbefaler grov asfalt (type 16) i Kleiva.
Budsjett 2020-21 samt Regnskap 2019/2020 Øvre Hallenskog Vel

Budsjett 2020-21 samt Regnskap 2019/2020 Øvre Hallenskog Vel

Regnskap  Øvre Hallenskog Vel
Inntekter
Medlemsavgift 4 956,20
Norsk Tipping 2 877,62
Renter 34,12
Sum 7 867,94
Utgifter
Juletrefest 574,00
Generalforsamling 750,00
Vellenes Fellesorganisasjon 1 310,00
Gebyr bank 600,50
Overskudd 4 633,44
Sum 7 867,94
BALANSE
Kasse 31.03.2020 2 128,50
Bank 70 856,87
72 985,37
Egenkapital pr 31.03.2019 68 351,93
Overskudd 4 633,44
Egenkapital pr 31.03.2020 72 985,37
Øvre Hallenskog   21.09.2020
Bjørn Hellman
Kasser
Regnskapet er revidert og funnet i orden
Margit Matras
revisor Jorunn Aaby
revisor

 

Øvre Hallenskog Vel
Budsjett 2020-21
Inntekter
Medlemsavgifter (40 betalende) 10000
Veilag finansiering høydebasengstudie 30000
Annet/Norsk tipping 2000
Sum 42000
Utgifter
Lekeplass/fellesareal 5000
Juletrefest netto 5000
Forstudie høydebasseng 40000
Gebyrer 700
Vellenes Fellesorganisasjon 1300
Generalforsamling 1500
Sum 53500
Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel 2020

Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel 2020

Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel

Sted: Friheim
Dato: Tirsdag 22. september fra kl. 19
Til stede: 11 personer samt 3 fra Styret

 

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

  1. Valg av ordstyrer og referent

Bjørn Olsen ble valgt som ordstyrer, Sissel Finstad som referent.

  1. Godkjennelse av årsberetning for 2019

Årsberetning ble lest opp og godkjent av generalforsamlingen.

  1. Godkjennelse av regnskap for 2019

Bjørn Hellman fra styret orienterte om regnskapet.
Vellet har per dags dato 36 betalende.  Her ligger det et større potensiale, spesielt i forhold til tidligere år.
Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot regnskapet som derved ble godkjent.

  1. Godkjennelse av budsjett 2020

En av postene i budsjettet er juletrefest med påfølgende voksenfest.  Juletrefest ble ikke avholdt i fjor grunnet at ingen meldt interesse for å ta ansvar. Det ble diskutert andre modeller for å avvikle denne og eventuelt andre sammenkomster i bygda – uavhengig av at vellet tar initiativ og ansvar.  Derfor litt usikker på om juletrefest skal stå som post i budsjettet. Dette vil følges opp og behandles i det nye styret.

Budsjett for 2020 ble for øvrig godkjent.

  1. Ansvarsfrihet for styret

Generalforsamlingen vedtok ansvarsfrihet for styret.

  1. Valg

Styret i ØHV består nå av følgende personer:

Navn                                                  Funksjonstid                      Område
Bjørn Hellman                                 1 år                                     Solfjellveien
Ivar Håberg                                      2 år                                     Solfjellveien
Erik Wilhelm Gundersen               2 år                                     Solfjellveien
Anne Charlotte Johansen            2 år                                     Plankedalsveien
Erik Fjelldal                                      2 år                                     Trollkleiva
Styret konstituerer seg selv i første møte og velger styreleder, kasserer og fordeler ansvarsområder.

Revisor:               Margit Matras og Jorunn Aaby
Valgkomite         Stein Engstad og Sissel Finstad

  1. Eventuelt

Høydebasseng
Jan Syrstad holdt en orientering om planlagt høydebasseng øverst i Trollkleiva med mål å sikre bedre vannforsyning i Hallenskog og Kleiver.  Se rapport fra Sweco på denne nettsiden.
Vannforsyningen til bygda vår går for øvrig gjennom en 60 år gammel, 3 km lang støpejerns ledning.  Hyppige strømbrudd og lav leveringsforsyning gir ikke optimal vanntilførsel.

Veivedlikehold
Den planlagte oppgraderingen av Plankedalsveien vil trolig ikke skje på denne siden av årsskiftet.
Dette skyldes at regulering av veien trenger godkjennelse av grunneiere. Per i dag mangler kommunen godkjennelse fra en av beboerne.

Lokalsamfunnsutvalget
Jan Syrstad orienterte om dette upolitiske utvalget som skal ta saker ut på høring i bygda og som derved blir en kanal inn til kommunen som igjen behandler disse politisk.  Utvalget vil også spille inn saker fra innbyggerne til kommunen.
Hallenskog, 25. september
Sissel Finstad (referent)

 

Jorunn Aaby                                                          Ingvild Carstens
(sign.)                                                                      (sign.)
 

 

 

Skolebarn i Hallenskog i Nye Asker

Skolebarn i Hallenskog i Nye Asker

Styret har i høst være i dialog med prosjektleder i prosjekt for Oppvekst, kunnskap, undervisning i Nye Asker, samt medlemmene i prosjekt som representerer Oppvekst og utdanning i Røyken og Asker kommune, for avklaring rundt hva som skjer med skolebarna i Hallenskog etter kommunesammenslåing i 2020.

Forskriftene som gjelder per i dag i de enkelte kommunene vil gjelde til nye er vedtatt. Det innebærer at f.eks skoleskyss vil følge ordningen til ny ordning er politisk vedtatt.

Det er i dag ulike ordninger i de to kommunene, i Røyken kommune gjelder nærskoleprinsippet og i Asker skolekretsgrenser. Ordningene vil gjelde frem til nye skolekretsgrenser er vedtatt på politisk i plan for skole- og barnehagekapasitet i nye Asker.

Det er ikke gjort vedtak om- eller lagt noen føringer for om det er nærskoleprinsippet eller forskrift med andre grenser som skal gjelde i nye Asker. Dette vil behandles i  plan for skole- og barnehagekapasitet i nye Asker etter 2020. Det er ikke datofestet når den skal være ferdig og politisk behandlet. Det er derfor ikke grunnlag pr i dag for å kunne si noe om hvilke endringer som eventuelt vil legges inn der.

Inntil nye politiske vedtak blir gjort vil alt være som det er per i dag for skolebarna i Hallenskog.

Øvre Hallenskog Vel vil følge opp prosessen i nye Asker når denne kommer i gang etter 2020.

Har noen spørsmål kan dere henvende dere til styret i Øvre Hallenskog Vel ved Line Andersen eller Oddrun Christin Myklebust.

Skøytebane på lekeplassen

Skøytebane på lekeplassen

Vi prøver i år å opparbeide en skøytebane på lekeplassen. Håper dette kan være til glede for mange av barna i Hallenskog utover vinteren.

Brannvesenet har vært innom i dag (lørdag) og lagt på første grunnlaget med vann. Fint om ingen bruker den med det første, så vannet får tid til å fryse godt til før vi starter å bruke den.

God skøyting!

Juletrefest/Voksenfest 2019

Juletrefest/Voksenfest 2019

Jul og nyttår nærmer seg, og det betyr at vi trenger å få sammen en festkomité som ønsker å bidra med planlegging og gjennomføring av kommende juletrefest og voksenfest. Det ble et kjempeflott arrangement sist, både for store og små, så håper der er noen som ønsker å få til en like bra feiring denne gangen også.

Om du har lyst å delta, eller har andre spørsmål kan du ta kontakt med Ann Berit

annberit.ovesen@gmail.com