Browsed by
Author: Oddrun Myklebust

Budsjett 2020-21 samt Regnskap 2019/2020 Øvre Hallenskog Vel

Budsjett 2020-21 samt Regnskap 2019/2020 Øvre Hallenskog Vel

Regnskap  Øvre Hallenskog Vel
Inntekter
Medlemsavgift 4 956,20
Norsk Tipping 2 877,62
Renter 34,12
Sum 7 867,94
Utgifter
Juletrefest 574,00
Generalforsamling 750,00
Vellenes Fellesorganisasjon 1 310,00
Gebyr bank 600,50
Overskudd 4 633,44
Sum 7 867,94
BALANSE
Kasse 31.03.2020 2 128,50
Bank 70 856,87
72 985,37
Egenkapital pr 31.03.2019 68 351,93
Overskudd 4 633,44
Egenkapital pr 31.03.2020 72 985,37
Øvre Hallenskog   21.09.2020
Bjørn Hellman
Kasser
Regnskapet er revidert og funnet i orden
Margit Matras
revisor Jorunn Aaby
revisor

 

Øvre Hallenskog Vel
Budsjett 2020-21
Inntekter
Medlemsavgifter (40 betalende) 10000
Veilag finansiering høydebasengstudie 30000
Annet/Norsk tipping 2000
Sum 42000
Utgifter
Lekeplass/fellesareal 5000
Juletrefest netto 5000
Forstudie høydebasseng 40000
Gebyrer 700
Vellenes Fellesorganisasjon 1300
Generalforsamling 1500
Sum 53500
Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel 2020

Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel 2020

Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel

Sted: Friheim
Dato: Tirsdag 22. september fra kl. 19
Til stede: 11 personer samt 3 fra Styret

 

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 1. Valg av ordstyrer og referent

Bjørn Olsen ble valgt som ordstyrer, Sissel Finstad som referent.

 1. Godkjennelse av årsberetning for 2019

Årsberetning ble lest opp og godkjent av generalforsamlingen.

 1. Godkjennelse av regnskap for 2019

Bjørn Hellman fra styret orienterte om regnskapet.
Vellet har per dags dato 36 betalende.  Her ligger det et større potensiale, spesielt i forhold til tidligere år.
Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot regnskapet som derved ble godkjent.

 1. Godkjennelse av budsjett 2020

En av postene i budsjettet er juletrefest med påfølgende voksenfest.  Juletrefest ble ikke avholdt i fjor grunnet at ingen meldt interesse for å ta ansvar. Det ble diskutert andre modeller for å avvikle denne og eventuelt andre sammenkomster i bygda – uavhengig av at vellet tar initiativ og ansvar.  Derfor litt usikker på om juletrefest skal stå som post i budsjettet. Dette vil følges opp og behandles i det nye styret.

Budsjett for 2020 ble for øvrig godkjent.

 1. Ansvarsfrihet for styret

Generalforsamlingen vedtok ansvarsfrihet for styret.

 1. Valg

Styret i ØHV består nå av følgende personer:

Navn                                                  Funksjonstid                      Område
Bjørn Hellman                                 1 år                                     Solfjellveien
Ivar Håberg                                      2 år                                     Solfjellveien
Erik Wilhelm Gundersen               2 år                                     Solfjellveien
Anne Charlotte Johansen            2 år                                     Plankedalsveien
Erik Fjelldal                                      2 år                                     Trollkleiva
Styret konstituerer seg selv i første møte og velger styreleder, kasserer og fordeler ansvarsområder.

Revisor:               Margit Matras og Jorunn Aaby
Valgkomite         Stein Engstad og Sissel Finstad

 1. Eventuelt

Høydebasseng
Jan Syrstad holdt en orientering om planlagt høydebasseng øverst i Trollkleiva med mål å sikre bedre vannforsyning i Hallenskog og Kleiver.  Se rapport fra Sweco på denne nettsiden.
Vannforsyningen til bygda vår går for øvrig gjennom en 60 år gammel, 3 km lang støpejerns ledning.  Hyppige strømbrudd og lav leveringsforsyning gir ikke optimal vanntilførsel.

Veivedlikehold
Den planlagte oppgraderingen av Plankedalsveien vil trolig ikke skje på denne siden av årsskiftet.
Dette skyldes at regulering av veien trenger godkjennelse av grunneiere. Per i dag mangler kommunen godkjennelse fra en av beboerne.

Lokalsamfunnsutvalget
Jan Syrstad orienterte om dette upolitiske utvalget som skal ta saker ut på høring i bygda og som derved blir en kanal inn til kommunen som igjen behandler disse politisk.  Utvalget vil også spille inn saker fra innbyggerne til kommunen.
Hallenskog, 25. september
Sissel Finstad (referent)

 

Jorunn Aaby                                                          Ingvild Carstens
(sign.)                                                                      (sign.)
 

 

 

Årsberetning for 2019/2020

Årsberetning for 2019/2020

Øvre Hallenskog Vel

Styret

Ved generalforsamlingen 2019 ble følgende styre satt sammen:

Navn Funksjonstid Område Funksjon
Oddrun Christin Myklebust 1 år Trollkleiva Ordfører
Line  Bækken 1 år Trollkleiva Styremedlem
Sissel Finstafd 1 år Plankedalsveien Styremedlem
Mohsen Khazaei 1 år Plankedalsveien Styremedlem
Bjørn Hellman 2 år Solfjellveien Styremedlem
Steinar Korsmo 2 år Solfjellveien Vara
Alf Håvard Hokholt 1 år Nores Vei Vara

 

Det har i perioden vært avholdt åtte styremøter, en befaring og en dugnad.

 

På styremøtene har følgende saker stått sentralt:

 

 • Høydebasseng
 • Trafikksikkerhet
 • Veivedlikehold
 • Lekeplass og Skøytebane
 • Skoleskyss

 

Prosjekt høydebasseng:

Etter ønske fra generalforsamling satt styret ned en arbeidsgruppe høsten 2019 som har som formål å jobbe med vei, samt VA relaterte saker i Hallenskog. I tillegg til gråsoneveiene, er høydebasseng ett av punktene gruppa har jobbet med det siste halve året. Motivasjonen for dette  er at Øvre Hallenskog er uten vann ved strømbrudd, som vil gjøre oss svært sårbare ved evt brann. I tillegg, som konsekvens av at vannforsyning stopper opp, blir vannet i en periode etterpå dårlig pga tapt vanntrykk og en må tappe store mengder vann i en periode for å få tilbake tilfredsstillende vannkvalitet. En løsning på begge disse problemstillingene er å bygge høydebasseng øverst i Trollkleiva. Området vil da en reserveløsning ved strømbrudd og en vannforsyningssikkerhet ved evt brann.

 

Et høydebasseng i Hallenskog vil i neste fase også kunne forsyne Kleiver/Røyken samt mulig Asker og stor-Heggedalsområdet. Reserveløsning for vannforsyning er per i dag ikke løst i Røyken, og forekommer sårbart i Asker.

 

Arbeidsgruppen og styret ønsker å legge frem en plan for en løsning med høydebasseng for Asker kommune slik at innspill kan komme inn i ny hovedplan for vannforsyning. For å få mest mulig tyngde bak innspillet er det blitt engasjert et ingeniørfirma. Arbeidsgruppen har igangsatt et prosjektarbeid med Sweco, som per nå omfatter ‘Fase 1: Kartlegging og avklaringer’. Rapport vil bli gjort tilgjengelig.

 

Prosjektmidlene har vært et økonomisk spleiselag, foreløbig mellom vellet, Hallenåsen veilag, Trollkleiva veilag og Trollkleiva Vann og Avløpslag BA.

 

Veivedlikehold

Det har vært utfordrende å samarbeide med Viva for å få gjennomslag både for oppgradering og godt veivedlikehold i Øvre Hallenskog.

Da Viva var veiansvarlig ble det i 2015 satt av 5.5 millioner kroner til oppgradering av Plankedalsveien.  Disse pengene er dessverre ikke lenger tilgjengelig.

For å være litt proaktive, inviterte vi Askers ordfører Lene Conradi på besøk til Hallenskog 26. august 2019. Hun uttrykte selv da at Plankedalsveien trengte et løft.

I november i fjor tok vi kontakt med Asker kommune v/ Asker Drift som har tatt over ansvaret om veivedlikehold fra Viva.

Våre ønsker kort oppsummert var at følgende arbeid igangsettes:

 • Heving av hele Plankedalsveien
 • Utbedring av veiskulder i Kleiva
 • Asfaltering
 • Grøfting av vei inkl. legging av drensrør
 • Krattrydding

På dette grunnlag ble det gjennomført en befaring med Asker Drift i vår.  Deretter ble asfaltering av de to første bakkene i Plankedalsveien inkludert legging av sluk med 3-4 stikkrenner gjennom veien satt på agendaen høsten 2020.  Siden Plankedalsveien ikke er regulert, har Asker Drift henvendt seg til alle grunneiere som har tomt inn i veien.  Per i dag har 7 ikke gitt klarsignal samt at enkelte krever en del for at Asker Drift skal få gjennomført oppgradering av veien.  Derfor ser det dessverre ut til at veien må reguleres, slik at kommunen må ekspropriere. Derved kan dessverre ikke veien oppgraderes på denne siden av årsskiftet.

 

Trafikksikkerhet

Vi var i fjor høst i dialog med Viva (avdeling for trafikksikkerhet) for å få opp flere skilt med 30 km og «Barn leker» nær lekeplassen i Plankedalsveien.
Bakgrunnen er alle de som holder altfor høy hastighet i Plankedalsveien.
Kriteriet for å få opp skilt er at kommunen selv må foreta fartsmålinger som bekrefter det vi mener er for høy hastighet på bilene.

Etter 8 måneder på venteliste har vi nå purret Asker kommune for å få fartsmålingene gjennomført, og vi avventer tilbakemelding.

 

Skoleskyss  – Asker 2020

Det som har kommet opp rundt problemer med skoleskyss har blitt tatt videre med Konsentra. Bland annet  har vi fått til et senere oppsamlingstidspunkt. Vi har forsøkt å få flyttet det største oppsamlingsstedet – krysset Hallenskog, Solfjellveien og Trollkleiva, hittil uten suksess. Vi har i tilegg initiert en prosess for å få til en felles arbeidsgruppe rundt skoleskyss, som et samarbeide mellom Hallenskog veilag, nedre og øvre. Nye styre kan evt jobbe videre med dette.

Lekeplassen

I løpet av året er det avholdt en befaring og en dugnad.

Hensikten har vært å få en bedre utnyttelse av lekeplassen og nærområdet også vintertid.

 

Skøytebaneprosjektet

Dugnad ble gjennomført i forkant av en vinter som ikke kom, grunnlaget er dog på plass for kommende vinter. Brannvesenet er gjerne behjelpelig med vann. Vi vil prøve å få en rask løsning for vanning/islegging når kulden kommer.

 

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Øvre Hallenskog Vel

Innkalling til ordinær generalforsamling

 1. september kl 19:00 på Friheim, Åmotveien 15, Heggedal.

Grunnet koronasituasjonen ønsker vi forhåndspåmelding for å sikre at alle som ønsker skal få plass, send mail til bjoern.hellman@gmail.com med din påmelding, senest 20. september.

 

SAKSLISTE

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Godkjennelse av årsberetning for 2019
 4. Budsjett for 2020
 5. Ansvarsfrihet for Styret
 6. Valg av fire styremedlemmer, to varamedlemmer, og et medlem til valgkomiteen.
 7. Eventuelt
 8. Informasjon om høydebasseng

 

Kontingent 2020  250,- kan betales til kontonr. 7137.05.06919 eller via Vipps til #503449 innen 20. september. Medlemskontingent må være betalt for å oppnå stemmerett.

 

Hva er gjort i året som gått?

Styret har en rekke møter i perioden, en periode som blitt litt forlenget grunnet C19. Styrets hovedoppgaver året som gått har blant annet vært:

 • Få til økt samhandling mellom veilagene
 • Få til utredning av Høydebasseng for å sikre vanntillførsel og brannsikkerhet
 • Få til sikker og brukervennlig skoleskyss i en usikker periode etter kommunesammenslåing
 • Få til en utbedring av Plankedalsveien, inklusive asfaltering
 • Gjenåpning av isbanen (tilsett kun litt vinter)

Hvis du ønsker å bidra til felleskapet? Bli medlem og vær aktiv!

Velkommen til Generalforsamling!

/Styret

Plankedalsveien

Plankedalsveien

Asker Drift i Asker kommune er ansvarlig for vedlikehold av Plankedalsveien og Blåbergveien. Denne uken har vi hatt felles befaring og de har ved selvsyn konstatert at oppgradering av veien er nødvendig.
Konklusjonen er at Asker Drift i år vil begynne oppgraderingen. De begynner med Kleiva og den påfølgende bakken før vinteren.
Strekker budsjettet til, vil de ta hele veien frem til lekeplassen – og Blåbergveien. I fall det ikke er økonomidekning til alt i år, skjer sluttføring i løpet av neste år.
Vår anmodning er heving av veien, grøfting med rør og kummer. Samt fartsdumper før lekeplassen. Asker Drift anbefaler grov asfalt (type 16) i Kleiva.