Browsed by
Author: Oddrun Myklebust

Protokoll fra generalforsamling samt oppdatering fra nye styret

Protokoll fra generalforsamling samt oppdatering fra nye styret

Generalforsamling i Øvre Hallenskog Vel ble avholdt 2.mai på Fredheim hvor saker gjennom året ble gjennomgått samt nytt styre ble valgt.

Nederst ligger protokoll fra møtet.

Nytt styre har avholdt styremøte og følgende saker vil bli fulgt opp videre:

 • Det jobbes for en sammenslåing av Nedre og Øvre Hallenskog vel, det vil bli innkalling til ekstraordinær generalforsamling over sommeren etter at Nedre har avholdt egen generalforsamling
 • Det jobbes mot Viva for å opprettholde god veistandard på Plankedalsveien. Det behandles på kommunalt nivå om denne veien vil bli overført til kommunen i 2020, per nå har Røyken kun ansvar for vedlikehold
 • Det jobbes med å opprette en felles arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle de største veilagene. Et ønske er å kunne jobbe felles med fremtidige veiløsninger i Hallenskog
 • Styret vil være aktiv i videre prosess ang planer for høydebasseng ovenfor Trollkleiva
 • Det jobbes videre med saker som er omtalt i protokoll fra generalforsamlingen
  • Fremtidig løsning vedr skole og skoleskyss for Hallenskogbarna i 2020
  • Opparbeiding av skøytebane på lekeplassen til vinteren
  • Sommerfest/vinterfest
  • Dugnad

Styret ønsker tilbakemelding fra medlemmer, og er der saker som ønskes tas tak i kan en ta kontakt med styret.

Informasjon om nye styremedlemmer ligger her. 

Til slutt, en vennlig påminnelse om medlemskontingent for de som har glemt å betale denne, informasjon om betaling finnes i tidligere post.

Download (PDF, 117KB)

Øvre Hallenskog Vel

Øvre Hallenskog Vel

Innkalling til ordinær generalforsamling
2. mai kl 19:00 på Friheim, Åmotveien 15, Heggedal

SAKSLISTE

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjennelse av årsberetning for 2018
4. Regnskap 2017 og 18
5. Budsjett for 2019
6. Ansvarsfrihet for Styret
7. Valg av fire styremedlemmer, to varamedlemmer, og ett medlem til valgkomiteen.
8. Eventuelt

Det gjøres oppmerksom på at medlemskontingent skal være betalt for å oppnå stemmerett.

Velkommen! /Styret

Kontingent 2019
Kontingenten 250,- kan betales til kontonr. 7137.05.06919 eller via Vipps til #503449 innen 20. april

Sommerfest 15. juni
Sommerfest med grill og aktiviteter for barn og voksne ved lekeplassen, sett av datoen. Hvis du vil være med å arrangere eller støtte på annen måte – bare si fra. 😊 Mer informasjon kommer.

Skolebarn i Hallenskog i Nye Asker

Skolebarn i Hallenskog i Nye Asker

Styret har i høst være i dialog med prosjektleder i prosjekt for Oppvekst, kunnskap, undervisning i Nye Asker, samt medlemmene i prosjekt som representerer Oppvekst og utdanning i Røyken og Asker kommune, for avklaring rundt hva som skjer med skolebarna i Hallenskog etter kommunesammenslåing i 2020.

Forskriftene som gjelder per i dag i de enkelte kommunene vil gjelde til nye er vedtatt. Det innebærer at f.eks skoleskyss vil følge ordningen til ny ordning er politisk vedtatt.

Det er i dag ulike ordninger i de to kommunene, i Røyken kommune gjelder nærskoleprinsippet og i Asker skolekretsgrenser. Ordningene vil gjelde frem til nye skolekretsgrenser er vedtatt på politisk i plan for skole- og barnehagekapasitet i nye Asker.

Det er ikke gjort vedtak om- eller lagt noen føringer for om det er nærskoleprinsippet eller forskrift med andre grenser som skal gjelde i nye Asker. Dette vil behandles i  plan for skole- og barnehagekapasitet i nye Asker etter 2020. Det er ikke datofestet når den skal være ferdig og politisk behandlet. Det er derfor ikke grunnlag pr i dag for å kunne si noe om hvilke endringer som eventuelt vil legges inn der.

Inntil nye politiske vedtak blir gjort vil alt være som det er per i dag for skolebarna i Hallenskog.

Øvre Hallenskog Vel vil følge opp prosessen i nye Asker når denne kommer i gang etter 2020.

Har noen spørsmål kan dere henvende dere til styret i Øvre Hallenskog Vel ved Line Andersen eller Oddrun Christin Myklebust.

Skøytebane på lekeplassen

Skøytebane på lekeplassen

Vi prøver i år å opparbeide en skøytebane på lekeplassen. Håper dette kan være til glede for mange av barna i Hallenskog utover vinteren.

Brannvesenet har vært innom i dag (lørdag) og lagt på første grunnlaget med vann. Fint om ingen bruker den med det første, så vannet får tid til å fryse godt til før vi starter å bruke den.

God skøyting!

Juletrefest/Voksenfest 2019

Juletrefest/Voksenfest 2019

Jul og nyttår nærmer seg, og det betyr at vi trenger å få sammen en festkomité som ønsker å bidra med planlegging og gjennomføring av kommende juletrefest og voksenfest. Det ble et kjempeflott arrangement sist, både for store og små, så håper der er noen som ønsker å få til en like bra feiring denne gangen også.

Om du har lyst å delta, eller har andre spørsmål kan du ta kontakt med Ann Berit

annberit.ovesen@gmail.com