Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel

Sted: Friheim
Dato: Tirsdag 22. september fra kl. 19
Til stede: 11 personer samt 3 fra Styret

 

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

  1. Valg av ordstyrer og referent

Bjørn Olsen ble valgt som ordstyrer, Sissel Finstad som referent.

  1. Godkjennelse av årsberetning for 2019

Årsberetning ble lest opp og godkjent av generalforsamlingen.

  1. Godkjennelse av regnskap for 2019

Bjørn Hellman fra styret orienterte om regnskapet.
Vellet har per dags dato 36 betalende.  Her ligger det et større potensiale, spesielt i forhold til tidligere år.
Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot regnskapet som derved ble godkjent.

  1. Godkjennelse av budsjett 2020

En av postene i budsjettet er juletrefest med påfølgende voksenfest.  Juletrefest ble ikke avholdt i fjor grunnet at ingen meldt interesse for å ta ansvar. Det ble diskutert andre modeller for å avvikle denne og eventuelt andre sammenkomster i bygda – uavhengig av at vellet tar initiativ og ansvar.  Derfor litt usikker på om juletrefest skal stå som post i budsjettet. Dette vil følges opp og behandles i det nye styret.

Budsjett for 2020 ble for øvrig godkjent.

  1. Ansvarsfrihet for styret

Generalforsamlingen vedtok ansvarsfrihet for styret.

  1. Valg

Styret i ØHV består nå av følgende personer:

Navn                                                  Funksjonstid                      Område
Bjørn Hellman                                 1 år                                     Solfjellveien
Ivar Håberg                                      2 år                                     Solfjellveien
Erik Wilhelm Gundersen               2 år                                     Solfjellveien
Anne Charlotte Johansen            2 år                                     Plankedalsveien
Erik Fjelldal                                      2 år                                     Trollkleiva
Styret konstituerer seg selv i første møte og velger styreleder, kasserer og fordeler ansvarsområder.

Revisor:               Margit Matras og Jorunn Aaby
Valgkomite         Stein Engstad og Sissel Finstad

  1. Eventuelt

Høydebasseng
Jan Syrstad holdt en orientering om planlagt høydebasseng øverst i Trollkleiva med mål å sikre bedre vannforsyning i Hallenskog og Kleiver.  Se rapport fra Sweco på denne nettsiden.
Vannforsyningen til bygda vår går for øvrig gjennom en 60 år gammel, 3 km lang støpejerns ledning.  Hyppige strømbrudd og lav leveringsforsyning gir ikke optimal vanntilførsel.

Veivedlikehold
Den planlagte oppgraderingen av Plankedalsveien vil trolig ikke skje på denne siden av årsskiftet.
Dette skyldes at regulering av veien trenger godkjennelse av grunneiere. Per i dag mangler kommunen godkjennelse fra en av beboerne.

Lokalsamfunnsutvalget
Jan Syrstad orienterte om dette upolitiske utvalget som skal ta saker ut på høring i bygda og som derved blir en kanal inn til kommunen som igjen behandler disse politisk.  Utvalget vil også spille inn saker fra innbyggerne til kommunen.
Hallenskog, 25. september
Sissel Finstad (referent)

 

Jorunn Aaby                                                          Ingvild Carstens
(sign.)                                                                      (sign.)