Browsed by
Author: Even Augdal

Generalforsamling og medlemskontingent

Generalforsamling og medlemskontingent

Kjære nabo,

Beklager dersom du tidligere ikke har mottatt innkallelse til årets generalforsamling og medlemskontingent.

Øvre Hallenskog Vel forsøkte i år, for første gang, å sende ut medlemskontingent og innbydelse til generalforsamling digitalt. Den 4. april sendte vi både innbydelse til generalforsamling og årets medlemskontingent på e-post til 150 mottagere, publiserte på våre Facebook-sider og nettsider. Vi forsøkte også å levere papirversjon i postkasse til de vi ikke har e-postadresse til.

Dessverre viser det seg at listene våre er mangelfulle og vi har ikke nådd frem til alle slik vi ønsket. Før helgen hadde vi mottatt kun 17 innbetalinger, som er en nedgang på over 80% fra tidligere år. Vi har blitt gjort oppmerksomme på at mange ikke har mottatt informasjonen vi forsøkte å formidle.

Vi beklager på det dypeste at vi ikke har lykkes med å informere våre medlemmer godt nok i år. Vi har derfor nå delt ut vedlagt PDF som utskrift i postkasser i Øvre Hallenskog.

Vellets generalforsamling er førstkommende torsdag, 3. mai, kl 20:00 på Friheim (Åmotveien 15, Heggedal). Se vedlagt innkallelse. Håper du og dine har anledning til å delta.

Videre håper vi at flere ønsker å være betalende medlemmer av vellet, slik at vellet har midler til å jobbe for fellesskapet. Årets medlemskontingent er på kr 250,- og kan betales til kontonummer 7137.05.06919 eller via Vipps til #503449. Merk gjerne innbetaling med navn og adresse.

Håper vi sees på torsdag!

Med vennlig hilsen,
Styret i Øvre Hallenskog Vel.

Download (PDF, 150KB)

Midlertidig tilgang til bommen

Midlertidig tilgang til bommen

I forbindelse med veiarbeid er Underlandsveien stengt fra mai til desember.
Omkjøringsveien er rundt Mølleveien, men dersom du ønsker raskere vei vil Hallenåsen Veilag akseptere midlertidig tilgang på å bruke veien over Hallenåsen fra nå og ut året for ikke-medlemmer.Prisen er 2.000 kr som tilsvarer 8 måneders medlemskontigent.
Pengene overføres til veilagets kontonr.: 1627.17.20088. Pengene må være innbetalt på denne konto før tilgang til å åpne bommen blir gitt. Når pengene er overført, må du kontakte Bente Skalstad på benteskalstad@hotmail.com eller til nød på tlf. 467 85 462.
Utovere dette trenger Bente følgende opplysninger:
 • Navn
 • Om du er fastboende eller hybelboer
 • Adressen på bolig
 • Telefonnummer(e) som skal ha tilgang til å åpne bommen.
Møtereferat ØHV styremøte 31.01.2017

Møtereferat ØHV styremøte 31.01.2017

Tid Tirsdag 31. Januar 2017 kl 20:30-23:00
Sted Ingvild, Trollkleiva
Oppmøte Tilla Vilberg, Peter Flodin, Stein Engstad, Ingvild Ryggen Carstens, Pawel Matras, Ketil Glimsjø og Even Augdal.
Jan Syrstad og Elisabeth Holter-Schøyen deltok på agendapunkt 3)
Referent Even

 

Agenda

 1.  Godkjenning av innkalling og agenda.

  • Enstemmig godkjent.
 2. Valg av referent

  • Even
 3. Sikkerhetsvei Kleiver – Hallenskog

  • Elisabeth og Jan orienterte styret om status på veien fra politisk hold og oppfordret styret til å engasjere vellet mer formelt i prosessen. Vellet vil kontakte VIVA og be om et forberedende møte før et eventuelt folkemøte. Styret ønsker å ta opp følgende punkter med VIVA
   • Nødstrøm til trykkøkningsstasjoner i forbindelse med vannforsyningsberedskap
   • Sikkerhetsveien
   • Løpende vedlikehold/strøing og oppgradering av Plankedalsveien
   • Flomtiltak
 4. Lekeplassen – Søknad Sparebankstiftelsen

  • For å kunne fortsette oppgraderingen av lekeplassen er styre nødt til å hente inn mer midler, og vil nå søke om støtte fra Sparebankstiftelsen. Søknadsfrist er 15. Februar og Stein vurderer omfang av søknaden og utarbeider en søknad.
 5. Velkomstpakke – fremdrift og ferdigstillelse

  • Det meste er skrevet og ligger på styrets felles filområde. Vil settes sammen og publiseres på nettsidene når punkt 6) er gjennomført.
 6. Nettsidene

  • Even og Ingvild har satt opp et arbeidsmøte torsdag 9. Februar for å gjennomgå dagens nettsider og gjøre en vurdering av bruken og eventuelt oppgradering av nettsidene.
 7. Planlegging av generalforsamling 2017

  • Tentativ dato for møtet er foreløpig satt til 20. April. Pawel ser etter lokaler, fortrinnsvis Friheim eller Gjellum. Alle medlemmer vil få innkallelse minst 3 uker før endelig tidspunkt for generalforsamlingen. Innen da må styre utarbeide:
   • Årsberetning
   • Årsregnskap
   • Revisjon av regnskap
   • Budsjett for neste periode
   • Eventuelt andre saker
  • Ingvild lager et utkast til årsberetning.
 8. Eventuelt

  • Valg av styre
   • Valgkomitéen bes om å mobilisere valg/gjenvalg av de åpne plassene i styret.
  • Stasjonen
   • Styret er oppfordret til å jobbe mer aktivt mot politikere for å gjenåpne Hallenskog stasjon når samtidig innkjøring i Heggedal er ferdig utbygd.

 

 

 

Referat fra styremøte i Øvre Hallenskog Vel 04.102016

Referat fra styremøte i Øvre Hallenskog Vel 04.102016

Tid: Tirsdag 4 oktober 2016 kl. 2030-2215
Sted: Stein Engstad, Plankedalsveien
Tilstede: Ingvild Ryggen Carstens, Pawel Matras, Stein Engstad og Alf Håvard Hokholt Forfall: Tilla Vilberg, Peter Flodin, Ketil Glimsjø og Even Augedal.

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling og agenda. -Enstemmig godkjent.
 2. Valg av referent. –I.R.C. ble enstemmig valgt som referent.
 3. Referat fra styremøte 13 juni. Referatet ble gjennomgått og enstemmig godkjent med følgende merknader til styrets arbeidsplan:
  • Arbeidsplan for styret
   • Ingen tilbakemeldinger på arbeidsplan. Arbeidsplan godkjent
  • Nedleggelse av Hallenskog Veiselskap
   • Tas til etterretning
 4. Orientering VIVA v/ Bjørn Olsen
  • Bjørn Olsen (B.O.) har fått mandat av styret til å følge opp ovenfor VIVA.
  • B.O. tilbyr seg å fortsette med dette arbeidet. OK.
  • Sikkerhetsveien (Kleiver – Hallenskog) og vannbasseng ved Blåfljellhytta
   • Kommunen har budsjettert for få midler til gjennomføring av begge prosjekter. Regning på vannrør fra Kleiver til Blåfjellhytta er alene estimert til NOK 25 mill.
   • Sikkerhetsvei og turvei fra Kleiver til Hallenskog er estimert til ca NOK 8 mill (sikkerhetsvei) og turvei (ca NOK 6 mill), totalt opp mot NOK 15 mill.
   • B.O. anbefaler velforeningen å engasjere seg for å få gjennomført prosjektet med sikkerhetsvei og turvei
   • Det er liten sannsynlighet for at det vil være kostnadsbesparende å gjennomføre veiprosjekt et og bygging av vannledning / vannbasseng samtidig, derfor vil styret gå inn for å få gjennomført bygging av sikkerhetsvei og turvei på kort sikt
  • Plankedalsveien
   • Det ble i 2015 bevilgning NOK 500,000 til prosjektering i 2016. Pga mange prosjekter i regi av VIVA har dette ikke funnet sted.
   • Det ble satt av NOK 5 mill kroner til gjennomføring i 2017.
   • Velforeningen vil følge opp ovenfor kommunen for å sikre at midler til prosjektering og gjennomføring av oppgradering av Plankedalsveien utføres i 2017/2018.
  • Flomsikring i Hallenskog
   • Velforeningen ønsker en flomsikringsplan for Hallenskog. B.O. vil lage et utkast til innspill ovenfor kommunen. fra innbyggerne i Hallenskog.
   • Innspill til flomsikringsplan ønskes fra innbyggerne i Hallenskog. Oppfordring legges ut på Facebook.
   • Kartlegging av hvor mange husstander som er rammet – oppfordring til innbyggerne om å melde fra legges ut på Facebook
   • Kartlegging av hvor mange veier som ble rammet – oppfordring til innbyggerne om å melde fra legges på Facebook.
   • I.R.C. sender tekst til E.A. for publisering.
 5. Søknad om erstatning til Naturskadefondet. Søknad om naturskadeerstatning til lensmannen.
  • Signert og sendes per post denne uken
 6. Planlegging av dugnad på “Lekeplassen” 8/10-2016
  • Oppføring av nytt lekestativ
  • Hogging av trær
  • Tekst legges ut på Facebook med oppfordring til barnefamilier om å stille. Liste over verktøy som bør tas med legges også ut. Bilde av lekestativet legges ut. I.R.C. sender til E.A. for publisering.
  • Styret i velforeningen kjøper inn og henter materialer for bygging av lekestativ.
 7. Eventuelt
  • Juletrefest på Blåfjellhytta
   • Pawel reserverer Blåfjellhytta for 7. eller 14. januar.
 8. Neste styremøte er berammet til 18/10 kl. 20:30. Forlag om at styremøtet avholdes hos Even Augdal. Avventer tilbakemelding fra E.A.
  • Innspill til agenda på neste styremøte
   • Velkomstpakke til nye innbyggere – ferdigstillelse o Oppgradering av nettsidene – progresjon
   • Juletrefest
   • VIVA – sikkerhetsvei, oppgradering av Plankedalsveien og flomsikring i Hallenskog
   • Forberedelse av søknad om midler til lekeplassen til Sparebankstiftelsen