Tid Tirsdag 31. Januar 2017 kl 20:30-23:00
Sted Ingvild, Trollkleiva
Oppmøte Tilla Vilberg, Peter Flodin, Stein Engstad, Ingvild Ryggen Carstens, Pawel Matras, Ketil Glimsjø og Even Augdal.
Jan Syrstad og Elisabeth Holter-Schøyen deltok på agendapunkt 3)
Referent Even

 

Agenda

 1.  Godkjenning av innkalling og agenda.

  • Enstemmig godkjent.
 2. Valg av referent

  • Even
 3. Sikkerhetsvei Kleiver – Hallenskog

  • Elisabeth og Jan orienterte styret om status på veien fra politisk hold og oppfordret styret til å engasjere vellet mer formelt i prosessen. Vellet vil kontakte VIVA og be om et forberedende møte før et eventuelt folkemøte. Styret ønsker å ta opp følgende punkter med VIVA
   • Nødstrøm til trykkøkningsstasjoner i forbindelse med vannforsyningsberedskap
   • Sikkerhetsveien
   • Løpende vedlikehold/strøing og oppgradering av Plankedalsveien
   • Flomtiltak
 4. Lekeplassen – Søknad Sparebankstiftelsen

  • For å kunne fortsette oppgraderingen av lekeplassen er styre nødt til å hente inn mer midler, og vil nå søke om støtte fra Sparebankstiftelsen. Søknadsfrist er 15. Februar og Stein vurderer omfang av søknaden og utarbeider en søknad.
 5. Velkomstpakke – fremdrift og ferdigstillelse

  • Det meste er skrevet og ligger på styrets felles filområde. Vil settes sammen og publiseres på nettsidene når punkt 6) er gjennomført.
 6. Nettsidene

  • Even og Ingvild har satt opp et arbeidsmøte torsdag 9. Februar for å gjennomgå dagens nettsider og gjøre en vurdering av bruken og eventuelt oppgradering av nettsidene.
 7. Planlegging av generalforsamling 2017

  • Tentativ dato for møtet er foreløpig satt til 20. April. Pawel ser etter lokaler, fortrinnsvis Friheim eller Gjellum. Alle medlemmer vil få innkallelse minst 3 uker før endelig tidspunkt for generalforsamlingen. Innen da må styre utarbeide:
   • Årsberetning
   • Årsregnskap
   • Revisjon av regnskap
   • Budsjett for neste periode
   • Eventuelt andre saker
  • Ingvild lager et utkast til årsberetning.
 8. Eventuelt

  • Valg av styre
   • Valgkomitéen bes om å mobilisere valg/gjenvalg av de åpne plassene i styret.
  • Stasjonen
   • Styret er oppfordret til å jobbe mer aktivt mot politikere for å gjenåpne Hallenskog stasjon når samtidig innkjøring i Heggedal er ferdig utbygd.