Invitasjon til informasjonsmøte

20 april kl 1800-1900 på Friheim, Åmotveien 15, Heggedal

Viva IKS og Rambøll orienterer om status sikkerhetsvei Hallenskog – Kleiver

Fra Viva og Rambøll stiller:

Ingvild Lima Frorud – jurist (Viva IKS)
Per Arne Thorset – fra driftssentralen (Viva IKS)
Igor Lischenko – prosjektleder (Viva IKS)
Hanne Litleré – rådgiver (Rambøll AS)

Innkalling til ordinær generalforsamling

  1. april kl 19:00-21:00 på Friheim, Åmotveien 15, Heggedal

SAKSLISTE

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Godkjennelse av årsberetning for 2016
  4. Regnskap 2016
  5. Budsjett for 2017
  6. Ansvarsfrihet for Styret
  7. Valg 2 styremedlemmer, 1 varamedlem, valgkomite, revisorer
  8. Orienteringssaker

Status lekeplassen

Det gjøres oppmerksom på at medlemskontingent skal være betalt for å oppnå stemmerett.