Tid: Tirsdag 4 oktober 2016 kl. 2030-2215
Sted: Stein Engstad, Plankedalsveien
Tilstede: Ingvild Ryggen Carstens, Pawel Matras, Stein Engstad og Alf Håvard Hokholt Forfall: Tilla Vilberg, Peter Flodin, Ketil Glimsjø og Even Augedal.

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling og agenda. -Enstemmig godkjent.
 2. Valg av referent. –I.R.C. ble enstemmig valgt som referent.
 3. Referat fra styremøte 13 juni. Referatet ble gjennomgått og enstemmig godkjent med følgende merknader til styrets arbeidsplan:
  • Arbeidsplan for styret
   • Ingen tilbakemeldinger på arbeidsplan. Arbeidsplan godkjent
  • Nedleggelse av Hallenskog Veiselskap
   • Tas til etterretning
 4. Orientering VIVA v/ Bjørn Olsen
  • Bjørn Olsen (B.O.) har fått mandat av styret til å følge opp ovenfor VIVA.
  • B.O. tilbyr seg å fortsette med dette arbeidet. OK.
  • Sikkerhetsveien (Kleiver – Hallenskog) og vannbasseng ved Blåfljellhytta
   • Kommunen har budsjettert for få midler til gjennomføring av begge prosjekter. Regning på vannrør fra Kleiver til Blåfjellhytta er alene estimert til NOK 25 mill.
   • Sikkerhetsvei og turvei fra Kleiver til Hallenskog er estimert til ca NOK 8 mill (sikkerhetsvei) og turvei (ca NOK 6 mill), totalt opp mot NOK 15 mill.
   • B.O. anbefaler velforeningen å engasjere seg for å få gjennomført prosjektet med sikkerhetsvei og turvei
   • Det er liten sannsynlighet for at det vil være kostnadsbesparende å gjennomføre veiprosjekt et og bygging av vannledning / vannbasseng samtidig, derfor vil styret gå inn for å få gjennomført bygging av sikkerhetsvei og turvei på kort sikt
  • Plankedalsveien
   • Det ble i 2015 bevilgning NOK 500,000 til prosjektering i 2016. Pga mange prosjekter i regi av VIVA har dette ikke funnet sted.
   • Det ble satt av NOK 5 mill kroner til gjennomføring i 2017.
   • Velforeningen vil følge opp ovenfor kommunen for å sikre at midler til prosjektering og gjennomføring av oppgradering av Plankedalsveien utføres i 2017/2018.
  • Flomsikring i Hallenskog
   • Velforeningen ønsker en flomsikringsplan for Hallenskog. B.O. vil lage et utkast til innspill ovenfor kommunen. fra innbyggerne i Hallenskog.
   • Innspill til flomsikringsplan ønskes fra innbyggerne i Hallenskog. Oppfordring legges ut på Facebook.
   • Kartlegging av hvor mange husstander som er rammet – oppfordring til innbyggerne om å melde fra legges ut på Facebook
   • Kartlegging av hvor mange veier som ble rammet – oppfordring til innbyggerne om å melde fra legges på Facebook.
   • I.R.C. sender tekst til E.A. for publisering.
 5. Søknad om erstatning til Naturskadefondet. Søknad om naturskadeerstatning til lensmannen.
  • Signert og sendes per post denne uken
 6. Planlegging av dugnad på “Lekeplassen” 8/10-2016
  • Oppføring av nytt lekestativ
  • Hogging av trær
  • Tekst legges ut på Facebook med oppfordring til barnefamilier om å stille. Liste over verktøy som bør tas med legges også ut. Bilde av lekestativet legges ut. I.R.C. sender til E.A. for publisering.
  • Styret i velforeningen kjøper inn og henter materialer for bygging av lekestativ.
 7. Eventuelt
  • Juletrefest på Blåfjellhytta
   • Pawel reserverer Blåfjellhytta for 7. eller 14. januar.
 8. Neste styremøte er berammet til 18/10 kl. 20:30. Forlag om at styremøtet avholdes hos Even Augdal. Avventer tilbakemelding fra E.A.
  • Innspill til agenda på neste styremøte
   • Velkomstpakke til nye innbyggere – ferdigstillelse o Oppgradering av nettsidene – progresjon
   • Juletrefest
   • VIVA – sikkerhetsvei, oppgradering av Plankedalsveien og flomsikring i Hallenskog
   • Forberedelse av søknad om midler til lekeplassen til Sparebankstiftelsen