Hei dere her er litt informasjon om hva Aksjonsgruppen for bevaring av Hallenskog stasjon har gjort i desember

Møte med Ordfører Rune Kjølstad.
9. desember hadde vi møte med ordfører Rune Kjølstad og Kommunalsjef Jan Erik Lindøe. Møtet ble gjennomført i en konstruktiv tone, og møtet var positivt i så henseende at formannskapet allerede 6/12 har vedtatt en klar uttalelse på at Hallenskog stasjon skal opprettholdes som stoppested. Kommunen ber her om om at JBV utreder konsekvenser og avbøtende tiltak for Hallenskog stasjon. Dette er i tråd med våre ønsker, og var også vårt mål for møtet. Kjølstad skulle også sende et personlig brev til jerbanedirektøren.

Tilbakemeling fra samferdselskomiteen var ikke spesielt oppløftende.
“Det virker som om saken er avklart fra regjeringspartienes side. Dette ses av dem i en større sammenheng og i forhold til innfasingen av ny ruteplan. Slik vi oppfatter regjeringsfraksjonen så vil det være krevende å gjøre noe med denne saken uten at det går ut over helheten i det nye tilbudet, men dette er jo argumenter dere helt sikkert kjenner fra før. Så det er ikke noe nytt i det vi kan lese oss til, eller i det vi hører, som eventuelt skulle gi saken en ny omdreining.”

Møte med Jernbaneverket
Vi hadde et møte med Jernbaneverket Ragnhild Lien, seksjonssjef plan og forvaltning Øst, på lille julaften.
Vi orienterte på samme måte her som vi har gjort i møter med Transportkomiteen på Stortinget om konsekvensene ved evt. nedleggelse av Hallenskog stasjon.
Det virker igjen som Jernbaneverket heller ikke er blitt informert om konsekvensene ved en nedleggelse, dvs. hvor mange som i dag sogner til stasjonen og omfanget av planlagte, nye boliger.
Ei heller at vi ikke har alternativ transport. Og at avbøtende tiltak derfor på være på plass før en eventuell nedleggelse av stasjonen.
Ragnhild Lien mener vi har en sjanse for å kunne endre på avgjørelsen mht nedleggelse av stasjonen vår gitt informasjonen vi kom med. Hun vil derfor ta med seg våre innspill og synspunkter i videre dialog med denne saken. Men understreket viktigheten av å prøve å få til et møte med Magnhild Meltveit Kleppa da det er der den endelige avgjørelsen vil fattes.
Derfor vil vi stå på for å få til dette møtet.

Minner om Spikkestad pendlerforenings folkemøtet på Høyenhall i Røyken førstkommende mandag kl 19!

Leave a comment