Generalforsamling i Øvre Hallenskog Vel ble avholdt 2.mai på Fredheim hvor saker gjennom året ble gjennomgått samt nytt styre ble valgt.

Nederst ligger protokoll fra møtet.

Nytt styre har avholdt styremøte og følgende saker vil bli fulgt opp videre:

 • Det jobbes for en sammenslåing av Nedre og Øvre Hallenskog vel, det vil bli innkalling til ekstraordinær generalforsamling over sommeren etter at Nedre har avholdt egen generalforsamling
 • Det jobbes mot Viva for å opprettholde god veistandard på Plankedalsveien. Det behandles på kommunalt nivå om denne veien vil bli overført til kommunen i 2020, per nå har Røyken kun ansvar for vedlikehold
 • Det jobbes med å opprette en felles arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle de største veilagene. Et ønske er å kunne jobbe felles med fremtidige veiløsninger i Hallenskog
 • Styret vil være aktiv i videre prosess ang planer for høydebasseng ovenfor Trollkleiva
 • Det jobbes videre med saker som er omtalt i protokoll fra generalforsamlingen
  • Fremtidig løsning vedr skole og skoleskyss for Hallenskogbarna i 2020
  • Opparbeiding av skøytebane på lekeplassen til vinteren
  • Sommerfest/vinterfest
  • Dugnad

Styret ønsker tilbakemelding fra medlemmer, og er der saker som ønskes tas tak i kan en ta kontakt med styret.

Informasjon om nye styremedlemmer ligger her. 

Til slutt, en vennlig påminnelse om medlemskontingent for de som har glemt å betale denne, informasjon om betaling finnes i tidligere post.

Download (PDF, 117KB)