Styret i ØHV jobber i perioden 2016-2018 med følgende prosjekter:

 • Lekeplassen
 • Velkomstpakke – utdeling til innflyttere
 • Sosiale tiltak
 • Hallenskog stasjon
 • Oppgradering Plankedalsveien
 • Flomsikring for Hallenskog
 • Nødstrøm

Lekeplassen

Øvre Hallenskog Vel besitter en tomt i krysset Nores vei / Hallenåsen / Plankedalsveien. Vellet har innhentet ekstern kompetanse for å se på utviklingsmulighetene for tomten (beskrevet i Mulighetsstudie Lekeplassen – landskapsarkitekt Collet). Styret jobber aktivt med å innhente offentlige midler for å finansiere utviklingen.

2016

Over flere dugnader ila 2016 ble nytt lekestativ for de minste bygget og skog ble ryddet for å åpne opp tomten for lys og tilrettelegging for bygging av tur- og treningsløype. Vi har også vært i kontakt med Drammen Klatreklubb for å kartlegge om det kan lages klatrevegg for barn og voksne.  Dette er mulig mot betaling hvis Vellet ikke kan få godkjennelse for montering av ankerfester på privat eiendom. Drammen Klatreklubb er ivrig etter å gjøre arbeidet på dugnad hvis de kan få etablere klatrefelt i Hallenåsen.

2017 – 2018

Styret ønsker å ferdigstille tur- og treningsløypen. Hvis ØHV får innvilget støtte fra tippemidler, Røyken kommune og Sparebankstiftelsen, vil vi sette i gang arbeidet med bygging av Volleyballbane og Tuftepark og eventuelt etablering av klatrevegg.

Velkomstpakke

Velkomstpakke deles ut til nye innflyttere. Styret oppdaterer fortløpende velkomstpakken med relevant informasjon. Velkomstpakken er gjort tilgjengelig via hallenskog.no

Innhold

 • Velkommen
 • Styret – en oversikt over styrets medlemmer og kontaktinformasjon
 • Informasjon om de ulike veilagene
 • Hva vi jobber med
 • Lekeplassen
 • Turmuligheter i Kjekstadmarka
 • Blåfjellhytta
 • Historie om nabolaget
 • Info om nettsidene og ØHV på Facebook
 • VIVA
 • Hallenskog stasjon

Oppgradering av Plankedalsveien

I økonomiplanen til Røyken kommune er det bevilget midler til utredning / prosjektering med 0,5 mill kr. Anleggskostnadene er foreløpig ukjente, men i økonomiplanen for 2017 – 2020 er det lagt inn 5,0 mill kr til anleggstiltak i 2018.

I perioden mai – august 2017 er det planlagt med en utredningsperiode og at det skal utarbeides

bedre kostnadsoverslag som kan benyttes i forbindelse med Økonomiplanen for 2018 – 2021.

Sikkerhetsvei

Røyken kommune i budsjettet for 2016 bevilget midler til å realisere en sikkerhetsvei for skoleskyss og brann/redning mellom Kleiver og Hallenskog. Prosjektet gjennomføres i regi av Viva. Traseen er planlagt parallelt med skiløypa som går mellom Hallenskog og Kleiver.

Flomsikring

Det skal utarbeides en tiltaksplan for flom sikring av Hegga og alle side bekk og vassdrag som renner til Hegga. Arbeidene med tiltaksplanen er i gang; planen skal være ferdig innen september 2017. Planen skal bygge på tidligere kartlegging og rapport for «Flomsikring Hegga». Målet er blant annet å finne helt konkrete tiltak mot flom, redusere konsekvensene ved flom, opprettholder naturmangfold og belyse hydrauliske forholdene i og rund Hegga pluss sidevassdrag ved forskjellige nedbørs hendelse.

Det vil være viktig for arbeidene med tiltaksplanen å få informasjon fra berørte grunneier rund Hegga og sidevassdrag om eksisterende problemstillinger med flom og overvann.

Nødstrøm

Når strømmen går i området faller også vannforsyningen ut. Vellet har bedt Viva se på alternative løsninger for å forebygge dette (aggregat e.l.). Behovet aktualiseres ytterligere nå når planene om høydebasseng ved Blåfjellhytta er skrinlagt. Viva er kjent med problematikken, men det foreligger ingen planer for å ta tak i dette på kort sikt. Vellet jobber med å finne løsninger på kommunalt nivå.

Gang/sykkelvei Underlandsveien

Asker kommune bygger gang- og sykkelvei langs Underlandsveien. Gang- og sykkelveien strekker seg fra kommunegrensen (Røyken/Asker) til eksisterende fortau langs Underlandsveien ved Heggedal stasjon. Lengde på strekket er ca. 740 meter. På deler av strekket, ca. 140 meter skal det også bygges ny vei i henhold til vedtatt reguleringsplan.

Vellet er i dialog med Asker kommune for å sikre at beboernes interesser ivaretas best mulig og at nødvendig kommunikasjon blir gjort lett tilgjengelig.

Hallenskog stasjon

Øvre Hallenskog vel har i samarbeid med Nedre Hallenskog vel og Spikkestadbanens pendlerforening kjempet en innbitt kamp for å bevare Hallenskog stasjon, som første gang ble vedtatt lagt ned i forbindelse med innføring av ny rutemodell på Østlandet i 2012. Det har lyktes å få stasjonen gjenåpnet to ganger. Status nå er at stasjonen er midlertidig lagt ned fram til ombyggingen av Heggedal stasjon er ferdig i 2017. Det er gitt lovnader fra Samferdselsdepartementet om at samtidig innkjør på Heggedal vil gjøre det mulig igjen å stoppe på Hallenskog stasjon. I mellomtiden er det etablert busstransport mellom Hallenskog og Heggedal i tidsrommet 0600-0900 og på ettermiddagen 1400-1800. Det pågår også et arbeid med å etablere en 1,5 kilometer lang gang- og sykkelsti mellom Hallenskog og Heggedal.

Nettsider – Hallenskog.no

Informasjon fra styret i ØHV, samt om området vi bor i skal gjøres lettere tilgjengelig for innbyggerne i området. Informasjon som blir lagt ut linkes også fra Facebook.

Sosiale tiltak

Ila året arrangerer Styret flere dugnader på lekeplassen. Dette er også en sosial sammenkomst med grilling og sosialt samvær etter arbeidet.

I tillegg arrangerer Styret, ved hjelp fra frivillige i Vellet hvert år juletrefest på Blåfjellhytta for både voksne og barn. Det er en årlig sammenkomst som mange ser frem til – både barn og voksne. Julenissen kommer alltid med en overraskelse til barna, og de seigeste holder ut til klokken fem om morgenen.