Øvre Hallenskog Vel

Styret

Ved generalforsamlingen 2019 ble følgende styre satt sammen:

Navn Funksjonstid Område Funksjon
Oddrun Christin Myklebust 1 år Trollkleiva Ordfører
Line  Bækken 1 år Trollkleiva Styremedlem
Sissel Finstafd 1 år Plankedalsveien Styremedlem
Mohsen Khazaei 1 år Plankedalsveien Styremedlem
Bjørn Hellman 2 år Solfjellveien Styremedlem
Steinar Korsmo 2 år Solfjellveien Vara
Alf Håvard Hokholt 1 år Nores Vei Vara

 

Det har i perioden vært avholdt åtte styremøter, en befaring og en dugnad.

 

På styremøtene har følgende saker stått sentralt:

 

  • Høydebasseng
  • Trafikksikkerhet
  • Veivedlikehold
  • Lekeplass og Skøytebane
  • Skoleskyss

 

Prosjekt høydebasseng:

Etter ønske fra generalforsamling satt styret ned en arbeidsgruppe høsten 2019 som har som formål å jobbe med vei, samt VA relaterte saker i Hallenskog. I tillegg til gråsoneveiene, er høydebasseng ett av punktene gruppa har jobbet med det siste halve året. Motivasjonen for dette  er at Øvre Hallenskog er uten vann ved strømbrudd, som vil gjøre oss svært sårbare ved evt brann. I tillegg, som konsekvens av at vannforsyning stopper opp, blir vannet i en periode etterpå dårlig pga tapt vanntrykk og en må tappe store mengder vann i en periode for å få tilbake tilfredsstillende vannkvalitet. En løsning på begge disse problemstillingene er å bygge høydebasseng øverst i Trollkleiva. Området vil da en reserveløsning ved strømbrudd og en vannforsyningssikkerhet ved evt brann.

 

Et høydebasseng i Hallenskog vil i neste fase også kunne forsyne Kleiver/Røyken samt mulig Asker og stor-Heggedalsområdet. Reserveløsning for vannforsyning er per i dag ikke løst i Røyken, og forekommer sårbart i Asker.

 

Arbeidsgruppen og styret ønsker å legge frem en plan for en løsning med høydebasseng for Asker kommune slik at innspill kan komme inn i ny hovedplan for vannforsyning. For å få mest mulig tyngde bak innspillet er det blitt engasjert et ingeniørfirma. Arbeidsgruppen har igangsatt et prosjektarbeid med Sweco, som per nå omfatter ‘Fase 1: Kartlegging og avklaringer’. Rapport vil bli gjort tilgjengelig.

 

Prosjektmidlene har vært et økonomisk spleiselag, foreløbig mellom vellet, Hallenåsen veilag, Trollkleiva veilag og Trollkleiva Vann og Avløpslag BA.

 

Veivedlikehold

Det har vært utfordrende å samarbeide med Viva for å få gjennomslag både for oppgradering og godt veivedlikehold i Øvre Hallenskog.

Da Viva var veiansvarlig ble det i 2015 satt av 5.5 millioner kroner til oppgradering av Plankedalsveien.  Disse pengene er dessverre ikke lenger tilgjengelig.

For å være litt proaktive, inviterte vi Askers ordfører Lene Conradi på besøk til Hallenskog 26. august 2019. Hun uttrykte selv da at Plankedalsveien trengte et løft.

I november i fjor tok vi kontakt med Asker kommune v/ Asker Drift som har tatt over ansvaret om veivedlikehold fra Viva.

Våre ønsker kort oppsummert var at følgende arbeid igangsettes:

  • Heving av hele Plankedalsveien
  • Utbedring av veiskulder i Kleiva
  • Asfaltering
  • Grøfting av vei inkl. legging av drensrør
  • Krattrydding

På dette grunnlag ble det gjennomført en befaring med Asker Drift i vår.  Deretter ble asfaltering av de to første bakkene i Plankedalsveien inkludert legging av sluk med 3-4 stikkrenner gjennom veien satt på agendaen høsten 2020.  Siden Plankedalsveien ikke er regulert, har Asker Drift henvendt seg til alle grunneiere som har tomt inn i veien.  Per i dag har 7 ikke gitt klarsignal samt at enkelte krever en del for at Asker Drift skal få gjennomført oppgradering av veien.  Derfor ser det dessverre ut til at veien må reguleres, slik at kommunen må ekspropriere. Derved kan dessverre ikke veien oppgraderes på denne siden av årsskiftet.

 

Trafikksikkerhet

Vi var i fjor høst i dialog med Viva (avdeling for trafikksikkerhet) for å få opp flere skilt med 30 km og «Barn leker» nær lekeplassen i Plankedalsveien.
Bakgrunnen er alle de som holder altfor høy hastighet i Plankedalsveien.
Kriteriet for å få opp skilt er at kommunen selv må foreta fartsmålinger som bekrefter det vi mener er for høy hastighet på bilene.

Etter 8 måneder på venteliste har vi nå purret Asker kommune for å få fartsmålingene gjennomført, og vi avventer tilbakemelding.

 

Skoleskyss  – Asker 2020

Det som har kommet opp rundt problemer med skoleskyss har blitt tatt videre med Konsentra. Bland annet  har vi fått til et senere oppsamlingstidspunkt. Vi har forsøkt å få flyttet det største oppsamlingsstedet – krysset Hallenskog, Solfjellveien og Trollkleiva, hittil uten suksess. Vi har i tilegg initiert en prosess for å få til en felles arbeidsgruppe rundt skoleskyss, som et samarbeide mellom Hallenskog veilag, nedre og øvre. Nye styre kan evt jobbe videre med dette.

Lekeplassen

I løpet av året er det avholdt en befaring og en dugnad.

Hensikten har vært å få en bedre utnyttelse av lekeplassen og nærområdet også vintertid.

 

Skøytebaneprosjektet

Dugnad ble gjennomført i forkant av en vinter som ikke kom, grunnlaget er dog på plass for kommende vinter. Brannvesenet er gjerne behjelpelig med vann. Vi vil prøve å få en rask løsning for vanning/islegging når kulden kommer.